ข่าวสาร

News

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง”

เรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ สัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 9.00-12.00น. ผ่านโปรแกรมzoom 💻 https://zoom.us/j/93864675263?pwd=UStMNTNTZ3YrbEg1eXd4Tkx2c05DZz09 จัดโดย : คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านลิ้งค์ https://forms.gle/9avA94cVDWSCwB7z6

สัมมนาวิชาการ “ระบบบริหารด้านโลจิสติกส์ และการจัดการความเสี่ยงการขนส่ง ISO28000:2022”

       ขอเรียนเชิญอาจารย์และ นักศึกษาผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “ระบบบริหารด้านโลจิสติกส์ และการจัดการความเสี่ยงการขนส่ง ISO28000:2022” โดยท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านLogistics อาจารย์อภิชาติ ศรีรัตนอร่าม  ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-12.00น. ณ ห้อง 2600 ชั้น 6 อาคาร ดร.เกริก (อาคาร 2) 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ จัดอบรมนักศึกษาในหัวข้อ“นวัตกรรมกับความก้าวหน้าในอาชีพ”

       วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567           สาขาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมนักศึกษาในหัวข้อ “นวัตกรรมกับความก้าวหน้าในอาชีพ” โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดงาน รวมทั้งมีอาจารย์ ศศิวัฒน์ ตันติบุญยานนท์ และอาจารย์ อนุสรา  มู่ฮัมหมัด เป็นผู้จัดกิจกรรม ซึ่งในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณอรุณี กิ่งแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา สำนักประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำคณะวิทยากรมากความสามารถ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มาอบรมให้ความรู้กับนักศึกษา บรรยากาศภายในการอบรมครั้งนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาม เป็นกันเอง และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

บรรยากาศ โครงการอบรมบริการวิชาการ “การบริหารธุรกิจให้ยั่งยืนและการลงทุนในยุคดิจิทัล”

    วันที่ 10 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ได้จัด โครงการอบรมบริการวิชาการ ในหัวข้อ “การบริหารธุรกิจให้ยั่งยืนและการลงทุนในยุคดิจิทัล” เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางปัญญา รวมถึงบทบาทการแก้ปัญหาในการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล ที่มีความสำคัญสำหรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรม ซึ่งถือเป็นการบริการวิชาแก่ชุมชม ของคณะบริหารธุรกิจ ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาหลักการตลาด นิสิตสาขาวิชาการตลาด จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งบุคคลภายนอกและผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 250 คน โดยมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว และ คณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมการตลาดร่วมดำเนินโครงการกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “การบริหารธุรกิจให้ยั่งยืนและการลงทุนในยุคดิจิทัล”

      คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญชวน นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 และระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “การบริหารธุรกิจให้ยั่งยืนและการลงทุนในยุคดิจิทัล” โดยวิทยากร คุณสหทัศ โชติวงศ์ Founder -CEO Noonnum digital Marketing buddy  และ คุณวัชรินทร์ จัตุชัย CMO(Chief Marketing Officer) & Co-Founder Cybernetics Plus Co.,Ltd  ในวันที่ 10 มกราคม 2024 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก ลงทะเบียนในลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3M1WP7BFyrDfIlEHwui1mh0sw_kaUUq132C3_Wfs-nGLzJA/viewform

เปิดรับสมัครแล้ว #สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ #ทุนCP-All รับทุน 70% ตลอดหลักสูตร 4 ปี จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

        เปิดรับสมัครแล้ว #สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ #ทุนCP-All รับทุน 70% ตลอดหลักสูตร 4 ปี จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ม.6 ปวช. ปวส. ที่มีความสนใจศึกษาต่อสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ        🔴 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2567        🔴 สมัครได้ที่ https://admission.krirk.ac.th/scholarship/        🔴 สอบถามเพิ่มเติม Line ID : @krirk        🔴 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร …

เปิดรับสมัครแล้ว #สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ #ทุนCP-All รับทุน 70% ตลอดหลักสูตร 4 ปี จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) Read More »

Scroll to Top