Previous
Next

เกี่ยวกับคณะ

ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกริกเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่และได้รับการพัฒนาเรื่อยมา นับตั้งแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2495 ซึ่งเดิมเปิดเป็นโรงเรียนสอนภาษาและวิชาชีพที่อาคาร ก. ถนนราชดำเนิน ต่อมาปี พ.ศ.2505 ได้เปิดรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 8 เข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาในสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งในระยะต่อมาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น 

ใน ปี พ.ศ. 2512 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน โรงเรียนเกริกวิทยาลัยได้ขยายหลักสูตรการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี และปี พ.ศ. 2513 วิทยาลัยเกริกถือว่าเป็นวิทยาลัยเอกชนรุ่นแรกของประเทศไทย ที่ได้รับอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในคณะต่าง ๆ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ และจากนั้นคณะบริหารธุรกิจได้เปิดดำเนินการและมีพัฒนาการเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน

ผู้บริหารคณะ

บุคลากรคณะ

ประวัติการพัฒนาปรับปรุงคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก

พ.ศ. 2562, ค.ศ. 2019

 • ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์(เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง ภาคปลาย ปีการศึกษา 2532) และการจัดการธุรกิจการบิน (เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563)

 • เปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)
พ.ศ. 2562, ค.ศ. 2019

พ.ศ. 2560, ค.ศ. 2017

 • ปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

 • ปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

 • ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณธิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2560
พ.ศ. 2560, ค.ศ. 2017

พ.ศ. 2557, ค.ศ. 2014

 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตย้ายมาสังกัดคณะบริหารธุรกิจ

 • งดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
พ.ศ. 2557, ค.ศ. 2014

พ.ศ. 2555, ค.ศ. 2012

 • เปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน และทุกหลักสูตรของคณะฯ จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : Hed.)

 • งดรับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2555, ค.ศ. 2012

พ.ศ. 2554, ค.ศ. 2011

ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเพื่อพร้อมเปิดดำเนินการหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : Hed.)

พ.ศ. 2554, ค.ศ. 2011

พ.ศ. 2552, ค.ศ. 2009

 • มหาวิทยาลัยปรับโครงสร้างองค์กร ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2552 โดยโอนย้ายหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มาสังกัดคณะบริหารธุรกิจ

 • รับรองมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
พ.ศ. 2552, ค.ศ. 2009

พ.ศ. 2551, ค.ศ. 2008

 • ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรบัณชีบัณฑิต ทั้งหลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง

 • รับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
พ.ศ. 2551, ค.ศ. 2008

พ.ศ. 2550, ค.ศ. 2007

เปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ และภาคค่ำ)

พ.ศ. 2550, ค.ศ. 2007

พ.ศ. 2549, ค.ศ. 2006

เปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการหลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

พ.ศ. 2549, ค.ศ. 2006

พ.ศ. 2546, ค.ศ. 2003

ปรับปรุงหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี” เป็น “หลักสูตรบัญชีบัณฑิต”

พ.ศ. 2546, ค.ศ. 2003

พ.ศ. 2545, ค.ศ. 2002

ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตทุกสาขาวิชาโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2546

พ.ศ. 2545, ค.ศ. 2002

พ.ศ. 2542, ค.ศ. 1999

ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานบุคคล และเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจาก “การบริหารงานบุคคล” เป็นสาขาวิชา “การจัดการทรัพยากรมนุษย์”

พ.ศ. 2542, ค.ศ. 1999

พ.ศ. 2541, ค.ศ. 1998

 • เปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ และภาคค่ำ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา พร้อมหลักสูตร 4 ปี ซึ่งได้เปิดดำเนินการก่อน

 • ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พ.ศ. 2541, ค.ศ. 1998

พ.ศ. 2539, ค.ศ. 1996

ปิดดำเนินการสาขาวิชาการเลขานุการ

พ.ศ. 2539, ค.ศ. 1996

พ.ศ. 2538, ค.ศ. 1995

สาขาวิชาการเงินได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น “การเงินและการธนาคาร”

พ.ศ. 2538, ค.ศ. 1995

พ.ศ. 2537, ค.ศ. 1994

รับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ และภาคค่ำ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พ.ศ. 2537, ค.ศ. 1994

พ.ศ. 2536, ค.ศ. 1993

ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ และภาคค่ำ) สาขาวิชาการเลขานุการ

พ.ศ. 2536, ค.ศ. 1993

พ.ศ. 2534, ค.ศ. 1991

เปิดดำเนินการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ และภาคค่ำ) และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2537

พ.ศ. 2534, ค.ศ. 1991

พ.ศ. 2532, ค.ศ. 1989

เปิดดำเนินการหลักสูตรต่อเนื่อง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล และสาขาวิชาการเลขานุการ (ภาคปกติ) ทั้งนี้ทบวงมหาวิทยาลัยให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องพร้อมหลักสูตร 4 ปีซึ่งได้เปิดดำเนินการก่อน

พ.ศ. 2532, ค.ศ. 1989

พ.ศ. 2516, ค.ศ. 1973

เปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

พ.ศ. 2516, ค.ศ. 1973
Scroll to Top