• All
 • ข่าวสาร
การตลาด

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเสวนาวิชาการสร้างแรงบันดาลใจใน “ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 21 เม.ย. 2567

การตลาด

ขอแสดงความความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับรางวัล Runner Up ในการประกวด แคมเปญ “Lazada AS You Wish”

ข่าวสาร

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง”

ข่าวสาร

สัมมนาวิชาการ “ระบบบริหารด้านโลจิสติกส์ และการจัดการความเสี่ยงการขนส่ง ISO28000:2022”

ข่าวสาร

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ จัดอบรมนักศึกษาในหัวข้อ“นวัตกรรมกับความก้าวหน้าในอาชีพ”

ข่าวสาร

บรรยากาศ โครงการอบรมบริการวิชาการ “การบริหารธุรกิจให้ยั่งยืนและการลงทุนในยุคดิจิทัล”

 • All
 • การตลาด
 • ข่าวสาร
 • ทรัพยากรมนุษย์
 • นวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • โลจิสติกส์
All
 • All
 • การตลาด
 • ข่าวสาร
 • ทรัพยากรมนุษย์
 • นวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • โลจิสติกส์
การตลาด

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเสวนาวิชาการสร้างแรงบันดาลใจใน “ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 21 เม.ย. 2567

การตลาด

ขอแสดงความความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับรางวัล Runner Up ในการประกวด แคมเปญ “Lazada AS You Wish”

ข่าวสาร

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง”

ข่าวสาร

สัมมนาวิชาการ “ระบบบริหารด้านโลจิสติกส์ และการจัดการความเสี่ยงการขนส่ง ISO28000:2022”

ข่าวสาร

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ จัดอบรมนักศึกษาในหัวข้อ“นวัตกรรมกับความก้าวหน้าในอาชีพ”

ข่าวสาร

บรรยากาศ โครงการอบรมบริการวิชาการ “การบริหารธุรกิจให้ยั่งยืนและการลงทุนในยุคดิจิทัล”

ข่าวสาร

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “การบริหารธุรกิจให้ยั่งยืนและการลงทุนในยุคดิจิทัล”

ข่าวสาร

เปิดรับสมัครแล้ว #สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ #ทุนCP-All รับทุน 70% ตลอดหลักสูตร 4 ปี จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

การตลาด

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเสวนาวิชาการสร้างแรงบันดาลใจใน “ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 21 เม.ย. 2567

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567  เวลา 9.00-12.00น.  สถานที่ : ห้อง 2300

อ่านต่อ »
การตลาด

ขอแสดงความความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับรางวัล Runner Up ในการประกวด แคมเปญ “Lazada AS You Wish”

 สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก  ขอแสดงความความยินดีกับ นางสาววิภาวดี เรือนนิล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัล

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง”

เรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ สัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 9.00-12.00น.

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

สัมมนาวิชาการ “ระบบบริหารด้านโลจิสติกส์ และการจัดการความเสี่ยงการขนส่ง ISO28000:2022”

       ขอเรียนเชิญอาจารย์และ นักศึกษาผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “ระบบบริหารด้านโลจิสติกส์ และการจัดการความเสี่ยงการขนส่ง ISO28000:2022” โดยท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านLogistics อาจารย์อภิชาติ ศรีรัตนอร่าม 

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

บรรยากาศ โครงการอบรมบริการวิชาการ “การบริหารธุรกิจให้ยั่งยืนและการลงทุนในยุคดิจิทัล”

    วันที่ 10 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ได้จัด โครงการอบรมบริการวิชาการ

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “การบริหารธุรกิจให้ยั่งยืนและการลงทุนในยุคดิจิทัล”

      คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญชวน นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 และระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

เปิดรับสมัครแล้ว #สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ #ทุนCP-All รับทุน 70% ตลอดหลักสูตร 4 ปี จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

        เปิดรับสมัครแล้ว #สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ #ทุนCP-All รับทุน 70% ตลอดหลักสูตร

อ่านต่อ »
Scroll to Top