แบบฟอร์มเอกสาร

1. สำหรับนักศึกษา

1.1 ลงทะเบียนเรียน

1.2 แบบคำร้องต่าง ๆ

1.3 แบบเอกสารระดับบัณฑิตศึกษา

1.3.1 แบบเอกสารที่ใช้เฉพาะ ปริญญาโท

1.3.2 แบบเอกสารที่ใช้เฉพาะ ปริญญาเอก

1.4 เอกสารอื่น ๆ

2. สำหรับอาจารย์

2.1 การเงิน

2.2 วัดผล / ทะเบียน

2.3 บุคลากร

Scroll to Top