บรรยากาศ โครงการอบรมบริการวิชาการ “การบริหารธุรกิจให้ยั่งยืนและการลงทุนในยุคดิจิทัล”

    วันที่ 10 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ได้จัด โครงการอบรมบริการวิชาการ ในหัวข้อ “การบริหารธุรกิจให้ยั่งยืนและการลงทุนในยุคดิจิทัล” เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางปัญญา รวมถึงบทบาทการแก้ปัญหาในการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล ที่มีความสำคัญสำหรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรม ซึ่งถือเป็นการบริการวิชาแก่ชุมชม ของคณะบริหารธุรกิจ ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก เวลา 9.00 – 12.00 น.
โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาหลักการตลาด นิสิตสาขาวิชาการตลาด จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งบุคคลภายนอกและผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 250 คน โดยมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว และ คณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมการตลาดร่วมดำเนินโครงการกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก

Scroll to Top