ประกาศ

Announcement

ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) และให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่28)

ประกาศปิดมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่ง หรือประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานที่บ้าน Work From Home อย่างเหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน  หากบุคลากรมีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจงานที่สำคัญอันกระทบต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสมตามความจำเป็นเท่านั้น ให้บุคลากรเปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อสามารถติดต่อสื่อสารหากเกิดกรณีฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online

ประกาศ ยกเว้นค่าปรับกรณีชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

       เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19 ที่รุนแรงขึ้น มหาวิทยาลัยจึง ยกเว้นค่าปรับกรณีชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา

รายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศเกียรติคุณการเรียนยอดเยี่ยม ระดับปริญญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

       นักศึกษาที่มีรายนามตามประกาศนี้ให้ไปรายงานตัว เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ เรียนดียอดเยี่ยม ในวันไหว้ครูปีการศึกษา 2564 ที่สำนักกิจการนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำนักกิจการนักศึกษา ประกาศปิดสถานที่ออกกำลังกายทุกประเภท ในช่วง 15-30 มิ.ย 64

       เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564  สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก จึงขอปิดให้บริการสถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส และสนามกีฬาทุกประเภททั้งในร่ม และกลางแจ้ง ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2564 

ประกาศขยายเวลาปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)

       เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19 ระลอกใหม่นี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว  จนถึง 31 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

Scroll to Top