ดุษฎีบัณฑิต (DBA)

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต​ (D.B.A.)​ รุ่นที่​ 3

       วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 3 โดยมี ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาท และ ดร.พงศ์ธวัช จันทบูลย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯพร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ผศ.ดร.ณัฐพร ฉายประเสริฐ, ดร.ทศพร พีสะระ และ ดร.ณัฐพงษ์ แต้มแก้วได้พบปะและแนะนำการเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต ให้กับนักศึกษาเข้าใจและมีความเชื่อมั่นในการเรียนที่มหาวิทยาลัยเกริก.

Scroll to Top