วิชาการ

ระเบียบ การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ตั้งแต่รหัส 641 เป็นต้นไป

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปีตั้งแต่รหัส 641 เป็นต้นไป ทุกชั้นปี ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกริกไม่น้อยกว่า 20 กิจกรรม ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ตั้งแต่รหัส 641 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม กรณีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามระเบียบ ให้ทำกิจกรรมซ่อมเสริม โดยชี้แจงเหตุผลต่อ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทุกครั้งให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษามาบันทึก หรือลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน หรือวิธีใดก็ตามที่สำนักกิจการนักศึกษากำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

การเรียนการสอนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 641

นักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ให้ใช้ แนวทางปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้อนุโลมให้เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้ตามดุลพินิจอาจารย์ผู้สอนและความเหมาะสม นักศึกษาใหม่ รหัส 641 ให้จัดการเรียนการสอน และการสอบภายในมหาวิทยาลัย ตามปกติ

Scroll to Top