• All
 • ข่าวสาร
การตลาด

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเสวนาวิชาการสร้างแรงบันดาลใจใน “ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 21 เม.ย. 2567

การตลาด

ขอแสดงความความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับรางวัล Runner Up ในการประกวด แคมเปญ “Lazada AS You Wish”

ข่าวสาร

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง”

ข่าวสาร

สัมมนาวิชาการ “ระบบบริหารด้านโลจิสติกส์ และการจัดการความเสี่ยงการขนส่ง ISO28000:2022”

ข่าวสาร

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ จัดอบรมนักศึกษาในหัวข้อ“นวัตกรรมกับความก้าวหน้าในอาชีพ”

ข่าวสาร

บรรยากาศ โครงการอบรมบริการวิชาการ “การบริหารธุรกิจให้ยั่งยืนและการลงทุนในยุคดิจิทัล”

 • All
 • การตลาด
 • ข่าวสาร
 • ทรัพยากรมนุษย์
 • นวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • โลจิสติกส์
All
 • All
 • การตลาด
 • ข่าวสาร
 • ทรัพยากรมนุษย์
 • นวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • โลจิสติกส์
การตลาด

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเสวนาวิชาการสร้างแรงบันดาลใจใน “ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 21 เม.ย. 2567

การตลาด

ขอแสดงความความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับรางวัล Runner Up ในการประกวด แคมเปญ “Lazada AS You Wish”

ข่าวสาร

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง”

ข่าวสาร

สัมมนาวิชาการ “ระบบบริหารด้านโลจิสติกส์ และการจัดการความเสี่ยงการขนส่ง ISO28000:2022”

ข่าวสาร

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ จัดอบรมนักศึกษาในหัวข้อ“นวัตกรรมกับความก้าวหน้าในอาชีพ”

ข่าวสาร

บรรยากาศ โครงการอบรมบริการวิชาการ “การบริหารธุรกิจให้ยั่งยืนและการลงทุนในยุคดิจิทัล”

ข่าวสาร

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “การบริหารธุรกิจให้ยั่งยืนและการลงทุนในยุคดิจิทัล”

ข่าวสาร

เปิดรับสมัครแล้ว #สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ #ทุนCP-All รับทุน 70% ตลอดหลักสูตร 4 ปี จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

Scroll to Top