Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน
(ระบบการศึกษาทางไกล)

        มหาวิทยาลัยเกริก โดยคณะบริหารธุรกิจ เล็งเห็นถึงทิศทางความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมระดับโลกที่ส่งผลกระทบให้โครงสร้างต่างๆ ทางเศรษฐกิจและธุรกิจไทยต้องปรับตัว โดยมี Key Success Factors ที่สำคัญ คือ นวัตกรรม (Innovation) และวิสัยทัศน์ (Vision) ของการทำธุรกิจที่กว้างไกล โดยมีความสัมพันธ์จีน – ไทย และความเป็นชาติสมาชิกอาเซียนของไทย เป็นทางออกและทางด่วนสู่ตลาดการค้าในระดับนานาชาติ

       จึงเป็นที่มาของการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน (Master of Business Administration Program in Thai-China-ASEAN Business Innovation) เพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการไทย ให้มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รู้เท่าทันการดำเนินธุรกิจ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ จากเครือข่ายธุรกิจที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน และอาเซียน

‎จุดเด่นสาขาวิชา​

“เป็นผู้บริหารอย่างมืออาชีพ”  

 • หลักสูตรใหม่ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานมาพร้อมกับความทันสมัย
 • E-Learning Courses บริหารจัดการเวลาเรียนด้วยตนเองไม่ว่าที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียนได้ ไม่กระทบแม้มีงานประจำ
 • เรียนกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของหมาวิทยาลัยเกริก ที่มอบประสบการณ์การเรียนรู้สุดล้ำค่า
 • เติมเต็มองค์ความรู้รอบด้านทางธุรกิจนำไปสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อก้าวเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ
โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น  2  แผน  คือ  แผน ก 2 และ แผน  ข  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

แผน ก 2 มีจำนวนหน่วยกิต 36  หน่วยกิต และ

แผน ข มีจำนวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต

องค์ประกอบหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต
แผน ก 2แผน ข
 1.  วิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิตไม่นับหน่วยกิต
 2.  วิชาบังคับ2121
 3.  วิชาเลือกสาขาวิชา39
 4.  วิทยานิพนธ์12 –
 5.  การค้นคว้าอิสระ6
รวม3636
คณาจารย์
หลักสูตรเหมาะกับใคร

        ทุกคนที่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาทั้งใน และต่างประเทศที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การรับรอง และมีความประพฤติดี มีสุขภาพกาย-จิตดี และไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. ผู้บริหารด้านการค้า การลงทุน ธุรกิจไทย จีน อาเซียน
 2. ผู้บริหารองค์กรด้านการส่งออกระหว่างไทย จีน อาเซียน
 3. ผู้บริหารฝ่ายการตลาดต่างประเทศ ผู้บริหารสถาบันการเงิน ฝ่ายการเงินและสินเชื่อทั้งในและต่างประเทศ
 4. ผู้บริหารในองค์กรธุรกิจภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
 5. ผู้บริหารด้านการควบคุมคุณภาพภายในองค์กร
ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

หลักสูตร แผน ก 2 รวม  36 หน่วยกิต ค่าใช้จ่ายประมาณ 139,000 บาท

 

หลักสูตร แบบ ข   รวม  36 หน่วยกิต ค่าใช้จ่ายประมาณ 139,000 บาท

 

การจ่ายชำระค่าเทอมตลอดหลักสูตร 139,000 บาท

-แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท หรือ

-สามารถแบ่งจ่ายได้ 5 งวด รับส่วนลด 10%

*ส่วนลดตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564*

รูปแบบการเรียนการสอน

        หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน (Master of Business Administration Program in Thai-China-ASEAN Business Innovation) ระบบการศึกษาทางไกล รูปแบบ e-Learning ที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนใน Krirk Online U โดยมหาวิทยาลัยเกริก เพื่อให้นักศึกษามีอิสระในการบริหารเวลาเรียนในห้องเรียนเสมือน(Virtual Classroom)

 

โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชั้นเรียนตามตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ยังได้รับการดูแลจากคณาจารย์ ทั้งในด้านคำปรึกษาระหว่างการศึกษาและการทบทวนเนื้อหา (ติว) ก่อนสอบทุกครั้ง ทำให้นักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ไม่เสียเวลาการทำงาน หรือการประกอบธุรกิจส่วนตัว แต่สำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปี โดยมีศักดิ์และสิทธิเช่นเดียวกับมหาบัณฑิตในหลักสูตรปกติ

ภาพกิจกรรมของหลักสูตร
ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น
ช่องทางการติดต่อ
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน
(ระบบการศึกษาทางไกล)

        มหาวิทยาลัยเกริก โดยคณะบริหารธุรกิจ เล็งเห็นถึงทิศทางความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมระดับโลกที่ส่งผลกระทบให้โครงสร้างต่างๆ ทางเศรษฐกิจและธุรกิจไทยต้องปรับตัว โดยมี Key Success Factors ที่สำคัญ คือ นวัตกรรม (Innovation) และวิสัยทัศน์ (Vision) ของการทำธุรกิจที่กว้างไกล โดยมีความสัมพันธ์จีน – ไทย และความเป็นชาติสมาชิกอาเซียนของไทย เป็นทางออกและทางด่วนสู่ตลาดการค้าในระดับนานาชาติ

       จึงเป็นที่มาของการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน (Master of Business Administration Program in Thai-China-ASEAN Business Innovation) เพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการไทย ให้มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รู้เท่าทันการดำเนินธุรกิจ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ จากเครือข่ายธุรกิจที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน และอาเซียน

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จุดเด่นสาขาวิชา

โปรดคลิก ชมวิดีโอ ด้านบน

“เป็นผู้บริหารอย่างมืออาชีพ”  

 • หลักสูตรใหม่ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานมาพร้อมกับความทันสมัย
 • E-Learning Courses บริหารจัดการเวลาเรียนด้วยตนเองไม่ว่าที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียนได้ ไม่กระทบแม้มีงานประจำ
 • เรียนกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของหมาวิทยาลัยเกริก ที่มอบประสบการณ์การเรียนรู้สุดล้ำค่า
 • เติมเต็มองค์ความรู้รอบด้านทางธุรกิจนำไปสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อก้าวเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น  2  แผน  คือ  แผน ก 2 และ แผน  ข  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

แผน ก 2 มีจำนวนหน่วยกิต 36  หน่วยกิต และแผน ข มีจำนวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต

องค์ประกอบหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต
แผน ก 2แผน ข 
 1.  วิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิตไม่นับหน่วยกิต
 2.  วิชาบังคับ2121
 3.  วิชาเลือกสาขาวิชา39
 4.  วิทยานิพนธ์12 –
 5.  การค้นคว้าอิสระ6
รวม3636

‏‏‎ ‎‏‏‎ อาจารย์ประจำหลักสูตร

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎หลักสูตรเหมาะกับใคร

        ทุกคนที่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาทั้งใน และต่างประเทศที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การรับรอง และมีความประพฤติดี มีสุขภาพกาย-จิตดี และไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ผู้บริหารด้านการค้า การลงทุน ธุรกิจไทย จีน อาเซียน
 2. ผู้บริหารองค์กรด้านการส่งออกระหว่างไทย จีน อาเซียน
 3. ผู้บริหารฝ่ายการตลาดต่างประเทศ ผู้บริหารสถาบันการเงิน ฝ่ายการเงินและสินเชื่อทั้งในและต่างประเทศ
 4. ผู้บริหารในองค์กรธุรกิจภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
 5. ผู้บริหารด้านการควบคุมคุณภาพภายในองค์กร

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

        หลักสูตร แผน ก 2 รวม  36 หน่วยกิต ค่าใช้จ่ายประมาณ 139,000 บาท

        หลักสูตร แบบ ข   รวม  36 หน่วยกิต ค่าใช้จ่ายประมาณ 139,000 บาท

การจ่ายชำระค่าเทอมตลอดหลักสูตร 139,000 บาท

        -แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท หรือ

        -สามารถแบ่งจ่ายได้ 5 งวด รับส่วนลด 10%

*ส่วนลดตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564*

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎รูปแบบการเรียนการสอน

        หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน (Master of Business Administration Program in Thai-China-ASEAN Business Innovation) ระบบการศึกษาทางไกล รูปแบบ e-Learning ที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนใน Krirk Online U โดยมหาวิทยาลัยเกริก เพื่อให้นักศึกษามีอิสระในการบริหารเวลาเรียนในห้องเรียนเสมือน(Virtual Classroom) โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชั้นเรียนตามตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ยังได้รับการดูแลจากคณาจารย์ ทั้งในด้านคำปรึกษาระหว่างการศึกษาและการทบทวนเนื้อหา (ติว) ก่อนสอบทุกครั้ง ทำให้นักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ไม่เสียเวลาการทำงาน หรือการประกอบธุรกิจส่วนตัว แต่สำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปี โดยมีศักดิ์และสิทธิเช่นเดียวกับมหาบัณฑิตในหลักสูตรปกติ

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ภาพกิจกรรมของหลักสูตร

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ช่องทางการติดต่อ

เรียนภาษาจีนฟรี ได้ที่มหาวิทยาลัยเกริก

ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพ 

เรียนภาษาจีนฟรี ได้ที่มหาวิทยาลัยเกริก

ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพ 

Scroll to Top