หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน

‎จุดเด่นสาขาวิชา​
 1. เป็นหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน MBA (Aviation Mamagement) หลักสูตรเดียวในประเทศไทย
 2. เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ วันเดียว
 3. เรียนเเบบ block course สามารถจบได้ภายใน 1 ปี ครึ่ง
โครงสร้างรายวิชา

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น  2  แผน  คือ  แผน ก 2 และ แผน  ข  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

แผน ก 2 มีจำนวนหน่วยกิต 36  หน่วยกิต

แผน ข มีจำนวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต

องค์ประกอบหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต
แผน ก 2แผน ข
 
 1.  วิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิตไม่นับหน่วยกิต
 2.  วิชาบังคับ2121
 3.  วิชาเลือกสาขาวิชา39
 4.  วิทยานิพนธ์12 –
 5.  การค้นคว้าอิสระ6
รวม3636
 • นักศึกษาที่เลือก แผน ก 2 ต้องสอบปากเปล่าเพื่อทดสอบความรู้ในการทำวิทยานิพนธ์
 • นักศึกษาที่เลือกแผน ข ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา บธ563500 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) และสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือการสอบปากเปล่า
คณาจารย์
หลักสูตรเหมาะกับใคร

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ทุกอาชีพที่ต้องการอยากทำงานด้านการบริการที่เด่นชัดคือด้านสนามบิน  ด้านอุตสาหกรรมการบินการขนส่งการท่องเที่ยว และนักวิชาการนักวิชาการนักวิจัยในอุตสาหกรรมการบินทั้งในส่วนราชการและเอกชนเป็นต้น

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • พนักงานในธนาคารของรัฐที่ทำงานในอุตสาหกรรมการบิน
 • พนักงานของสายการบินทั้งของรัฐในประเทศและต่างประเทศ
 • พนักงานของ บริษัท ต่าง ๆ ที่ทำงานด้านการขนส่ง
 • ประกอบอาชีพอิสระทางด้านอุตสาหกรรมการบินการขนส่งการท่องเที่ยว
 • นักวิชาการนักวิชาการนักวิจัยในอุตสาหกรรมการบินทั้งในส่วนราชการและเอกชน
 • ศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการการบินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจให้แก่ บริษัท เล็กและย่องานของรัฐ
ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร
หลักสูตรการเรียนการสอนระยะเวลาในการเรียนค่าเทอมตลอดหลักสูตรหมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายผ่อนชำระต่องวด

ค่าใช้จ่ายปกติค่าใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขตลอดหลักสูตรหลังส่วนลด
ไม่มีส่วนลดลด15% แบ่งจ่าย 14 งวดศิษย์เก่าลด 30% แบ่งจ่าย 14 งวด
งวดที่ 110,7159,6438,572
งวดที่ 210,7159,6438,572
งวดที่ 310,7159,6438,572
งวดที่ 410,7159,6438,572
งวดที่ 510,7159,6438,572
งวดที่ 610,7159,6438,572
งวดที่ 710,7159,6438,572
งวดที่ 810,7159,6438,572
งวดที่ 910,7159,6438,572
งวดที่ 1010,7159,6438,572
งวดที่ 1110,7159,6438,572
งวดที่ 1210,7159,6438,572
งวดที่ 1310,7159,6438,572
งวดที่ 1410,7159,6438,572

รวม

150,010135,002120,008
รูปแบบการเรียนการสอน

‎การจัดการเรียน การสอน มีทั้ง ภาคปกติ (เข้าเรียน วันจันทร์ -ศุกร์) และ ภาคปกติ (เข้าเรียน วันอาทิตย์)

ช่องทางการติดต่อ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จุดเด่นสาขาวิชา

 1. เป็นหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน MBA (Aviation Mamagement) หลักสูตรเดียวในประเทศไทย
 2. เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ วันเดียว
 3. เรียนเเบบ block course สามารถจบได้ภายใน 1 ปี ครึ่ง

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎โครงสร้างรายวิชา

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น  2  แผน  คือ  แผน ก 2 และ แผน  ข  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แผน ก 2 มีจำนวนหน่วยกิต 36  หน่วยกิต

แผน ข มีจำนวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต

องค์ประกอบหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต
แผน ก 2แผน ข
 1.  วิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิตไม่นับหน่วยกิต
 2.  วิชาบังคับ2121
 3.  วิชาเลือกสาขาวิชา39
 4.  วิทยานิพนธ์12 –
 5.  การค้นคว้าอิสระ6
รวม3636
 • นักศึกษาที่เลือก แผน ก 2 ต้องสอบปากเปล่าเพื่อทดสอบความรู้ในการทำวิทยานิพนธ์
 • นักศึกษาที่เลือกแผน ข ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา บธ563500 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) และสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือการสอบปากเปล่า

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎คณาจารย์

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎หลักสูตรเหมาะกับใคร

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ทุกอาชีพที่ต้องการอยากทำงานด้านการบริการที่เด่นชัดคือด้านสนามบิน  ด้านอุตสาหกรรมการบินการขนส่งการท่องเที่ยว และนักวิชาการนักวิชาการนักวิจัยในอุตสาหกรรมการบินทั้งในส่วนราชการและเอกชนเป็นต้น

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. พนักงานในธนาคารของรัฐที่ทำงานในอุตสาหกรรมการบิน
 2. พนักงานของสายการบินทั้งของรัฐในประเทศและต่างประเทศ
 3. พนักงานของ บริษัท ต่าง ๆ ที่ทำงานด้านการขนส่ง
 4. ประกอบอาชีพอิสระทางด้านอุตสาหกรรมการบินการขนส่งการท่องเที่ยว
 5. นักวิชาการนักวิชาการนักวิจัยในอุตสาหกรรมการบินทั้งในส่วนราชการและเอกชน
 6. ศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการการบินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 7. ที่ปรึกษาทางธุรกิจให้แก่ บริษัท เล็กและย่องานของรัฐ

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอนระยะเวลาในการเรียนค่าเทอมตลอดหลักสูตรหมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายผ่อนชำระต่องวด

ค่าใช้จ่ายปกติค่าใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขตลอดหลักสูตรหลังส่วนลด
ไม่มีส่วนลดลด15% แบ่งจ่าย 14 งวดศิษย์เก่าลด 30% แบ่งจ่าย 14 งวด
งวดที่ 110,7159,6438,572
งวดที่ 210,7159,6438,572
งวดที่ 310,7159,6438,572
งวดที่ 410,7159,6438,572
งวดที่ 510,7159,6438,572
งวดที่ 610,7159,6438,572
งวดที่ 710,7159,6438,572
งวดที่ 810,7159,6438,572
งวดที่ 910,7159,6438,572
งวดที่ 1010,7159,6438,572
งวดที่ 1110,7159,6438,572
งวดที่ 1210,7159,6438,572
งวดที่ 1310,7159,6438,572
งวดที่ 1410,7159,6438,572

รวม

150,010135,002120,008

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎รูปแบบการเรียนการสอน

‎การจัดการเรียน การสอน มีทั้ง ภาคปกติ (เข้าเรียน วันจันทร์ -ศุกร์) และ ภาคปกติ (เข้าเรียน วันอาทิตย์)

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ช่องทางการติดต่อ

เรียนภาษาจีนฟรี ได้ที่มหาวิทยาลัยเกริก

ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพ 

เรียนภาษาจีนฟรี ได้ที่มหาวิทยาลัยเกริก

ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพ 

Scroll to Top