หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจ และมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การรักษาความสามารถในการแข่งขันจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตที่มุ่งเน้นผลิตและพัฒนาบุคลากรในสาขาบริหารธุรกิจ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และมีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ จึงเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและยั่งยืนและนำมาซึ่งความผาสุกของประชาชนคนไทยต่อไป

‎จุดเด่นสาขาวิชา​

ผู้บริหารด้านบริหารธุรกิจ โดยมีให้เลือก 6 กลุ่มเรียน
     1. กลุ่มวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรม
     2. กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
     3. กลุ่มวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
     4. กลุ่มวิชาธุรกิจการกีฬา
     5. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
     6. กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

โครงสร้างรายวิชา
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 • แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 54 หน่วยกิต
 • แบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต
 • โครงสร้างหลักสูตรแบบ 1.1แบบ 1.2
  1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน-ไม่นับหน่วยกิต
  2. หมวดวิชาบังคับ-12
  3. หมวดวิชาเลือก-6
  4. หมวดวิทยานิพนธ์5436
  รวม5454

  แผนการศึกษา

  แผนการศึกษา

  คณาจารย์
  หลักสูตรเหมาะกับใคร

   ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ นักธุรกิจ ผู้บริหารด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้านสโมสรกีฬา ด้านการตลาดดิจิทัล และนักบริหารด้านธุรกิจการบิน

  อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1. นักธุรกิจหรือผู้บริหาร
  2. ผู้บริหารด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  3. ผู้บริหารสโมสรกีฬา
  4. ผู้บริหารด้านการตลาดดิจิทัล
  5. ผู้บริหารสายการบิน
  ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

  ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ สอบถามผ่านช่องทางติดต่อ

  รูปแบบการเรียนการสอน

  ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ภาคปกติ (วันเสาร์- อาทิตย์)

  ช่องทางการติดต่อ

  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

  ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจ และมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การรักษาความสามารถในการแข่งขันจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตที่มุ่งเน้นผลิตและพัฒนาบุคลากรในสาขาบริหารธุรกิจ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และมีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ จึงเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและยั่งยืนและนำมาซึ่งความผาสุกของประชาชนคนไทยต่อไป

  ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จุดเด่นสาขาวิชา

  ผู้บริหารด้านบริหารธุรกิจ โดยมีให้เลือก 6 กลุ่มเรียน
       1. กลุ่มวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรม
       2. กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
       3. กลุ่มวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
       4. กลุ่มวิชาธุรกิจการกีฬา
       5. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
       6. กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

  ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎โครงสร้างรายวิชา

  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 • แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 54 หน่วยกิต
 • แบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต
 • โครงสร้างหลักสูตรแบบ 1.1แบบ 1.2
  1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน-ไม่นับหน่วยกิต
  2. หมวดวิชาบังคับ-12
  3. หมวดวิชาเลือก-6
  4. หมวดวิทยานิพนธ์5436
  รวม5454

  แผนการศึกษา

  แผนการศึกษา

  ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎คณาจารย์

  ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎หลักสูตรเหมาะกับใคร

   ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ นักธุรกิจ ผู้บริหารด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้านสโมสรกีฬา ด้านการตลาดดิจิทัล และนักบริหารด้านธุรกิจการบิน

  ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักธุรกิจหรือผู้บริหาร
  2. ผู้บริหารด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  3. ผู้บริหารสโมสรกีฬา
  4. ผู้บริหารด้านการตลาดดิจิทัล
  5. ผู้บริหารสายการบิน

  ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

  ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 650,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเทอม 500,000 บาท ค่าอื่นๆ 150,000 บาท

  ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ สอบถามผ่านช่องทางติดต่อ

  ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎รูปแบบการเรียนการสอน

  ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ภาคปกติ (วันเสาร์- อาทิตย์)

  ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ช่องทางการติดต่อ

  เรียนภาษาจีนฟรี ได้ที่มหาวิทยาลัยเกริก

  ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพ 

  เรียนภาษาจีนฟรี ได้ที่มหาวิทยาลัยเกริก

  ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพ 

  Scroll to Top