หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
(ระบบการศึกษาทางไกล)

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านวิชาการและทักษะด้านการจัดการ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างความได้เปรียบเทียบทางการแข่งขันในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการทำงาน พฤติกรรมของมนุษย์ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อพัฒนาองค์การ สังคม และประเทศชาติ

‎จุดเด่นสาขาวิชา​

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญในโลกปัจจุบัน เพราะเชื่อว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญสูงสุดในองค์การ และเป็นปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี มีศักยภาพ มีประสบการณ์ และความสามารถสูง รวมทั้งต้องมีการพัฒนา และบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ จึงมีบทบาทที่สาคัญมากในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นและรุนแรง และเพื่อเป็นการตอบสนองการเปลี่นแปลงพฤติกรรมทางสังคม ตลอดจนผลกระทบทางเศรษฐกิจ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาการจัดการทรัยากรมนุษย์ จึงได้ออกแบบหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์การปฏิบัติงานในโลกปัจจุบัน เน้นพัฒนาสมรรถนะ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และนำเทคโนโลยีมาปรับประยุกต์ใช้  เรียนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือที่เรียกว่า Human Resourse Management (HR) โดยความจุดสนใจอยู่ตรงที่ การทำงานด้าน HR ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนลยี สภาพสังคม และพฤติกรรมของคน (disruption) (Transformation to digital) หรือ function ใหม่ ๆ หรือ application อะไรที่จะช่วยให้การทำงานด้าน HR มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงสร้างรายวิชา

‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มสาระวิชาภาษาและการสื่อสาร

12

1.2 กลุ่มสาระวิชาการคิดคำนวณ และวิทยาศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

6

1.3 กลุ่มสาระวิชาทักษะการพัฒนาการเป็นผู้เรียนรู้

6

1.4 กลุ่มสาระวิชาทักษะการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

6

1.5 กลุ่มสาระวิชาเลือกศึกษาเรียนรู้

เลือกเรียนตามความสนใจ
2. หมวดวิชาเฉพาะ88

2.1 วิชาแกนธุรกิจ

30

2.2 วิชาเอกบังคับ

42

2.3 วิชาเอกเลือก

9

2.4 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ

7

3.หมวดวิชาเลือกเสรี6
คณาจารย์
หลักสูตรเหมาะกับใคร
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ม.6 หรือ ปวช. ปวส. ปริญญาตรีใบที่ 2 และผู้ที่สนใจที่จะ Up-skill/Re-skill เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎สำหรับผู้ที่จบการศึกษาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ งานสายอาชีพหลัก จะเน้นในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์และงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ทั้งภาครัฐ และ  และภาคเอกชน หรืออาจเป็นที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ (กรณีมีประสบการณ์ตรงตามที่องค์กรต้องการ) หรือ Outsourcing ด้านการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ ยังสามารถประกอบอาชีพการบริหารธุรกิจในสาขาอื่นๆ อีก เช่น การจัดการ การตลาด การเงินการธนาคาร เป็นต้น เพราะพื้นฐานหลักของนักศึกษาทุกคนจะมีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ หรืออาจจะเป็นผู้ประกอบการก็ได้ โดยหากกล่าวถึงลักษณะงานจะมีแนวทางตามวิชาชีพด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่
 
1. เจ้าหน้าที่วางแผนกำลังคน
2. เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก
3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ
4. เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
5. เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ หรือพนักงานสัมพันธ์
6. เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
7. เจ้าหน้าที่ปรึกษา/ให้คำแนะนำต่าง ๆ ด้านบุคลากรและการจัดการแก่องค์กรที่มีปัญหา
 
ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ค่าใช้จ่าย สำหรับหลักสูตรแบบการศึกษาทางไกล (Online) แบ่งเป็น

 

  • ผู้ที่จบ ม. 6 หรือ ปวช. เหมาจ่าย ตลอดหลักสูตร 138,000 บาท
  • ผู้ที่จบ ปวส. หรือปริญญาตรีใบที่ 2 เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 78,000 บาท

สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ม.6 และ ปวช.​

ชั้นปีที่ภาคต้นภาคปลายภาคฤดูร้อนรวมหน่วยกิตรวมค่าใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน
118 หน่วยกิต (19,250 บาท)18 หน่วยกิต (19,250 บาท)6 หน่วยกิต (7,500 บาท)4246,000 3,850
218 หน่วยกิต (19,250 บาท)18 หน่วยกิต (19,250 บาท)6 หน่วยกิต (7,500 บาท)4246,000 3,850
318 หน่วยกิต (19,250 บาท)15 หน่วยกิต (19,250 บาท)7 หน่วยกิต (7,500 บาท)4046,000 3,850
รวมทั้งสิ้น 124 หน่วยกิต138,000138,600

 

สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรีใบที่ 2 และ เทียบโอน

กรณีที่ภาคต้นภาคปลายภาคฤดูร้อนรวมหน่วยกิตรวมค่าใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน
121 หน่วยกิต (32,500 บาท)21 หน่วยกิต (32,500 บาท)9 หน่วยกิต (13,000 บาท)5178,0006,500
2เพิ่ม 1 Block # จำนวน 52-60 หน่วยกิต (10,000 บาท)988,0006,500
3เพิ่ม 1 Block # มากกว่า 61 หน่วยกิต (10,000 บาท)98,0006,500
รูปแบบการเรียนการสอน

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนแบบปกติ เน้นการนำประสบการณ์จริงมาจัดการเรียนการสอน มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

ช่องทางการติดต่อ

เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร 02-552-3500-9, 02-970-5820

www.online.krirk.ac.th 

โทร 065-712-6527 ,091-716-9829

E-mail: online.admisson@krirk.ac.th

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
(ระบบการศึกษาทางไกล)

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านวิชาการและทักษะด้านการจัดการ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างความได้เปรียบเทียบทางการแข่งขันในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการทำงาน พฤติกรรมของมนุษย์ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อพัฒนาองค์การ สังคม และประเทศชาติ

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จุดเด่นสาขาวิชา

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญในโลกปัจจุบัน เพราะเชื่อว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญสูงสุดในองค์การ และเป็นปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี มีศักยภาพ มีประสบการณ์ และความสามารถสูง รวมทั้งต้องมีการพัฒนา และบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ จึงมีบทบาทที่สาคัญมากในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นและรุนแรง และเพื่อเป็นการตอบสนองการเปลี่นแปลงพฤติกรรมทางสังคม ตลอดจนผลกระทบทางเศรษฐกิจ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาการจัดการทรัยากรมนุษย์ จึงได้ออกแบบหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์การปฏิบัติงานในโลกปัจจุบัน เน้นพัฒนาสมรรถนะ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และนำเทคโนโลยีมาปรับประยุกต์ใช้  เรียนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือที่เรียกว่า Human Resourse Management (HR) โดยความจุดสนใจอยู่ตรงที่ การทำงานด้าน HR ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนลยี สภาพสังคม และพฤติกรรมของคน (disruption) (Transformation to digital) หรือ function ใหม่ ๆ หรือ application อะไรที่จะช่วยให้การทำงานด้าน HR มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎โครงสร้างรายวิชา

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มสาระวิชาภาษาและการสื่อสาร

12

1.2 กลุ่มสาระวิชาการคิดคำนวณ และวิทยาศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

6

1.3 กลุ่มสาระวิชาทักษะการพัฒนาการเป็นผู้เรียนรู้

6

1.4 กลุ่มสาระวิชาทักษะการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

6

1.5 กลุ่มสาระวิชาเลือกศึกษาเรียนรู้

เลือกเรียนตามความสนใจ
2. หมวดวิชาเฉพาะ88

2.1 วิชาแกนธุรกิจ

30

2.2 วิชาเอกบังคับ

42

2.3 วิชาเอกเลือก

9

2.4 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ

7

3.หมวดวิชาเลือกเสรี6

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎คณาจารย์

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎หลักสูตรเหมาะกับใคร

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ม.6 หรือ ปวช. ปวส. ปริญญาตรีใบที่ 2 และผู้ที่สนใจที่จะ Up-skill/Re-skill เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎สำหรับผู้ที่จบการศึกษาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ งานสายอาชีพหลัก จะเน้นในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์และงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ทั้งภาครัฐ และ  และภาคเอกชน หรืออาจเป็นที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ (กรณีมีประสบการณ์ตรงตามที่องค์กรต้องการ) หรือ Outsourcing ด้านการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ ยังสามารถประกอบอาชีพการบริหารธุรกิจในสาขาอื่นๆ อีก เช่น การจัดการ การตลาด การเงินการธนาคาร เป็นต้น เพราะพื้นฐานหลักของนักศึกษาทุกคนจะมีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ หรืออาจจะเป็นผู้ประกอบการก็ได้ โดยหากกล่าวถึงลักษณะงานจะมีแนวทางตามวิชาชีพด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่
1. เจ้าหน้าที่วางแผนกำลังคน
2. เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก
3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ
4. เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
5. เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ หรือพนักงานสัมพันธ์
6. เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
7. เจ้าหน้าที่ปรึกษา/ให้คำแนะนำต่าง ๆ ด้านบุคลากรและการจัดการแก่องค์กรที่มีปัญหา

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ค่าใช้จ่าย สำหรับหลักสูตรแบบการศึกษาทางไกล (Online) แบ่งเป็น

  • ผู้ที่จบ ม. 6 หรือ ปวช. เหมาจ่าย ตลอดหลักสูตร 138,000 บาท
  • ผู้ที่จบ ปวส. หรือปริญญาตรีใบที่ 2 เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 78,000 บาท

สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ม.6 และ ปวช.

ชั้นปีที่ภาคต้นภาคปลายภาคฤดูร้อนรวมหน่วยกิตรวมค่าใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน
118 หน่วยกิต (19,250 บาท)18 หน่วยกิต (19,250 บาท)6 หน่วยกิต (7,500 บาท)4246,000 3,850
218 หน่วยกิต (19,250 บาท)18 หน่วยกิต (19,250 บาท)6 หน่วยกิต (7,500 บาท)4246,000 3,850
318 หน่วยกิต (19,250 บาท)15 หน่วยกิต (19,250 บาท)7 หน่วยกิต (7,500 บาท)4046,000 3,850
รวมทั้งสิ้น 124 หน่วยกิต138,000138,600

สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรีใบที่ 2 และ เทียบโอน

กรณีที่ภาคต้นภาคปลายภาคฤดูร้อนรวมหน่วยกิตรวมค่าใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน
121 หน่วยกิต (32,500 บาท)21 หน่วยกิต (32,500 บาท)9 หน่วยกิต (13,000 บาท)5178,0006,500
2เพิ่ม 1 Block # จำนวน 52-60 หน่วยกิต (10,000 บาท)988,0006,500
3เพิ่ม 1 Block # มากกว่า 61 หน่วยกิต (10,000 บาท)98,0006,500

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎รูปแบบการเรียนการสอน

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จัดการเรียนการสอนแบบระบบการศึกษาทางไกล (ปีการศึกษา 1 /2564) เน้นการนำประสบการณ์จริงมาจัดการเรียนการสอน มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กัน

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ช่องทางการติดต่อ

เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร 02-552-3500-9, 02-970-5820

www.online.krirk.ac.th 

โทร 065-712-6527 ,091-716-9829

E-mail: online.admisson@krirk.ac.th

เรียนภาษาจีนฟรี ได้ที่มหาวิทยาลัยเกริก

ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพ 

เรียนภาษาจีนฟรี ได้ที่มหาวิทยาลัยเกริก

ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพ 

Scroll to Top