หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎“นักการตลาดที่แท้จริงต้องมีความพร้อมทั้งด้านทักษะแบบรอบด้าน ที่สามารถตอบโจทย์ตลาดแรงงานในอนาคตได้” ด้วยการเรียนที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากวงการทางการตลาด ที่มาพร้อมกับรูปแบบการเรียนที่ทันสมัย เรียนการตลาดอย่างเจาะลึกความเข้าใจเทรนด์การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ตอบโจทย์ตลาดแรงงานแบบมืออาชีพ ในยุค Thailand 4.0  ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนประเทศให้ไปได้ไกล โดยเป็นแนวคิดที่จะนำโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ดังนั้นธุรกิจต่างให้ความสำคัญกับการทำการตลาดเพราะจะช่วยให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งที่ยั่งยืน ตามแนวทาง Thailand 4.0 

‎จุดเด่นสาขาวิชา​
 • มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านสาขาการการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการโดยให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการตลาด เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากการเรียนการสอนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และสามารถนำไปประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิต
 • นอกจากนั้นนักศึกษายังได้รับความรู้ และประสบการณ์จริงจากการเรียนการสอนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคข้อมูลข่าวสารในสหัสวรรษใหม่นี้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถชี้นำสังคมได้
โครงสร้างรายวิชา

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

12

1.2 กลุ่มวิชาคิดคำนวณ-วิทยาศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

6

1.3 กลุ่มวิชาทักษะการพัฒนาการเป็นผู้เรียนรู้

6

1.4 กลุ่มวิชาทักษะการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

6

2. หมวดวิชาเฉพาะ84

2.1 วิชาแกนธุรกิจ

33

2.2 วิชาเอกบังคับ

45

2.3 วิชาเอกเลือก

6

3.หมวดวิชาเลือกเสรี6
คณาจารย์
หลักสูตรเหมาะกับใคร

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎บุคลากรทั่วๆไปที่มีความสนใจด้านการตลาด การประกอบธุรกิจและสนใจการทำตลาดออนไลน์ รวมถึงนักเรียนที่จบในระดับมัธยมศึกษา ปวช. ปวส. และผู้มีประสบการณ์การทำงาน ที่สนใจเรียนในภาควันอาทิตย์และภาคปกติ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • งานด้านการตลาดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • ผู้ประกอบการทางธุรกิจ
 • งานด้านการขาย  การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 • นักวางแผนส่งเสริมการตลาด
 • งานด้านการสร้างตราผลิตภัณฑ์, นักบริหารตรายี่ห้อสินค้า
ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร
 • ภาคปกติ ค่าเทอมเหมาจ่าย โดยประมาณเทอมละ 30,000 บาท หรือ ปีละ 60,000 บาท
 • สามารถผ่อนชำระได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมรับส่วนลด 10%
 • ชำระเต็มจำนวน ตามระยะเวลาที่กำหนด รับส่วนลด 20 %
 • เรียนภาษาจีน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
รูปแบบการเรียนการสอน

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎แบบชั้นเรียน เรียนภาคปกติ วันจันทร์ – ศุกร์ และวันเสาร์ – อาทิตย์

ศิษย์เก่าดีเด่น
ช่องทางการติดต่อ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎“นักการตลาดที่แท้จริงต้องมีความพร้อมทั้งด้านทักษะแบบรอบด้าน ที่สามารถตอบโจทย์ตลาดแรงงานในอนาคตได้” ด้วยการเรียนที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากวงการทางการตลาด ที่มาพร้อมกับรูปแบบการเรียนที่ทันสมัย เรียนการตลาดอย่างเจาะลึกความเข้าใจเทรนด์การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ตอบโจทย์ตลาดแรงงานแบบมืออาชีพ ในยุค Thailand 4.0  ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนประเทศให้ไปได้ไกล โดยเป็นแนวคิดที่จะนำโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ดังนั้นธุรกิจต่างให้ความสำคัญกับการทำการตลาดเพราะจะช่วยให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งที่ยั่งยืน ตามแนวทาง Thailand 4.0 

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จุดเด่นสาขาวิชา

 • มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านสาขาการการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการโดยให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการตลาด เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากการเรียนการสอนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และสามารถนำไปประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิต
 • นอกจากนั้นนักศึกษายังได้รับความรู้ และประสบการณ์จริงจากการเรียนการสอนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคข้อมูลข่าวสารในสหัสวรรษใหม่นี้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถชี้นำสังคมได้

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎โครงสร้างรายวิชา

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

12

1.2 กลุ่มวิชาคิดคำนวณ-วิทยาศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

6

1.3 กลุ่มวิชาทักษะการพัฒนาการเป็นผู้เรียนรู้

6

1.4 กลุ่มวิชาทักษะการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

6

2. หมวดวิชาเฉพาะ84

2.1 วิชาแกนธุรกิจ

33

2.2 วิชาเอกบังคับ

45

2.3 วิชาเอกเลือก

6

3.หมวดวิชาเลือกเสรี6

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎คณาจารย์

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎หลักสูตรเหมาะกับใคร

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎บุคลากรทั่วๆไปที่มีความสนใจด้านการตลาด การประกอบธุรกิจและสนใจการทำตลาดออนไลน์ รวมถึงนักเรียนที่จบในระดับมัธยมศึกษา ปวช. ปวส. และผู้มีประสบการณ์การทำงาน ที่สนใจเรียนในภาควันอาทิตย์และภาคปกติ

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • งานด้านการตลาดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • ผู้ประกอบการทางธุรกิจ
 • งานด้านการขาย  การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 • นักวางแผนส่งเสริมการตลาด
 • งานด้านการสร้างตราผลิตภัณฑ์, นักบริหารตรายี่ห้อสินค้า

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

 • ภาคปกติ ค่าเทอมเหมาจ่าย โดยประมาณเทอมละ 30,000 บาท หรือ ปีละ 60,000 บาท
 • สามารถผ่อนชำระได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมรับส่วนลด 10%
 • ชำระเต็มจำนวน ตามระยะเวลาที่กำหนด รับส่วนลด 20 %
 • เรียนภาษาจีน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎รูปแบบการเรียนการสอน

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎แบบชั้นเรียน เรียนภาคปกติ วันจันทร์ – ศุกร์ และวันเสาร์ – อาทิตย์

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ศิษย์เก่าดีเด่น

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ช่องทางการติดต่อ

 • สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 081-909-6159 (อาจารย์โน้ต), 064-962-9942 (อาจารย์น็อต)
 • สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook: หลักสูตรการตลาด ม.เกริก
  @mktkrirk

เรียนภาษาจีนฟรี ได้ที่มหาวิทยาลัยเกริก

ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพ 

เรียนภาษาจีนฟรี ได้ที่มหาวิทยาลัยเกริก

ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพ 

Scroll to Top