หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด (ระบบการศึกษาทางไกล)

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎“นักการตลาดที่แท้จริงต้องมีความพร้อมทั้งด้านทักษะแบบรอบด้าน ที่สามารถตอบโจทย์ตลาดแรงงานในอนาคตได้” ด้วยการเรียนที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากวงการทางการตลาด ที่มาพร้อมกับรูปแบบการเรียนที่ทันสมัย เรียนการตลาดอย่างเจาะลึกความเข้าใจเทรนด์การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ตอบโจทย์ตลาดแรงงานแบบมืออาชีพ ในยุค Thailand 4.0  ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนประเทศให้ไปได้ไกล โดยเป็นแนวคิดที่จะนำโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ดังนั้นธุรกิจต่างให้ความสำคัญกับการทำการตลาดเพราะจะช่วยให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งที่ยั่งยืน ตามแนวทาง Thailand 4.0 

‎จุดเด่นสาขาวิชา​
 • มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านสาขาการการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการโดยให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการตลาด เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากการเรียนการสอนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และสามารถนำไปประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิต
 • นอกจากนั้นนักศึกษายังได้รับความรู้ และประสบการณ์จริงจากการเรียนการสอนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคข้อมูลข่าวสารในสหัสวรรษใหม่นี้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถชี้นำสังคมได้
โครงสร้างรายวิชา

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 122 หน่วยกิต

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

12

1.2 กลุ่มวิชาคิดคำนวณ-วิทยาศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

6

1.3 กลุ่มวิชาทักษะการพัฒนาการเป็นผู้เรียนรู้

6

1.4 กลุ่มวิชาทักษะการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

6

2. หมวดวิชาเฉพาะ85

2.1 วิชาแกนธุรกิจ

30

2.2 วิชาเอกบังคับ

36

2.3 วิชาเอกเลือก

12

2.4 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ

7

3.หมวดวิชาเลือกเสรี6
คณาจารย์
หลักสูตรเหมาะกับใคร

 ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎บุคลากรทั่วๆไปที่มีความสนใจด้านการตลาด การประกอบธุรกิจและสนใจการทำตลาดออนไลน์ รวมถึงนักเรียนที่จบในระดับมัธยมศึกษา ปวช. ปวส. และผู้มีประสบการณ์การทำงาน ที่สนใจเรียนในภาควันอาทิตย์และภาคปกติ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • งานด้านการตลาดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • ผู้ประกอบการทางธุรกิจ
 • งานด้านการขาย  การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 • นักวางแผนส่งเสริมการตลาด
 • งานด้านการสร้างตราผลิตภัณฑ์, นักบริหารตรายี่ห้อสินค้า
ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ค่าใช้จ่าย สำหรับหลักสูตรแบบการศึกษาทางไกล (Online) แบ่งเป็น

 • ผู้ที่จบ ม. 6 หรือ ปวช. เหมาจ่าย ตลอดหลักสูตร 138,000 บาท
 • ผู้ที่จบ ปวส. หรือปริญญาตรีใบที่ 2 เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 78,000 บาท

สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ม.6 และ ปวช.​

ชั้นปีที่ภาคต้นภาคปลายภาคฤดูร้อนรวมหน่วยกิตรวมค่าใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน
115 หน่วยกิต (19,250 บาท)15 หน่วยกิต (19,250 บาท)6 หน่วยกิต (7,500 บาท)3646,000 3,850
218 หน่วยกิต (19,250 บาท)18 หน่วยกิต (19,250 บาท)6 หน่วยกิต (7,500 บาท)4246,000 3,850
318 หน่วยกิต (19,250 บาท)18 หน่วยกิต (19,250 บาท)6 หน่วยกิต (7,500 บาท)4246,000 3,850
รวมทั้งสิ้น 120 หน่วยกิต138,000138,600

สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรีใบที่ 2 และ เทียบโอน​

กรณีที่ภาคต้นภาคปลายภาคฤดูร้อนรวมหน่วยกิตรวมค่าใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน
121 หน่วยกิต (32,500 บาท)21 หน่วยกิต (32,500 บาท)9 หน่วยกิต (13,000 บาท)5178,0006,500
2เพิ่ม 1 Block # จำนวน 52-60 หน่วยกิต (10,000 บาท)988,0006,500
3เพิ่ม 1 Block # มากกว่า 61 หน่วยกิต (10,000 บาท)98,0006,500
รูปแบบการเรียนการสอน

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จัดการเรียนการสอนแบบระบบการศึกษาทางไกล (ปีการศึกษา 1 /2564)

ช่องทางการติดต่อ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด (ระบบการศึกษาทางไกล)

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎“นักการตลาดที่แท้จริงต้องมีความพร้อมทั้งด้านทักษะแบบรอบด้าน ที่สามารถตอบโจทย์ตลาดแรงงานในอนาคตได้” ด้วยการเรียนที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากวงการทางการตลาด ที่มาพร้อมกับรูปแบบการเรียนที่ทันสมัย เรียนการตลาดอย่างเจาะลึกความเข้าใจเทรนด์การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ตอบโจทย์ตลาดแรงงานแบบมืออาชีพ ในยุค Thailand 4.0  ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนประเทศให้ไปได้ไกล โดยเป็นแนวคิดที่จะนำโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ดังนั้นธุรกิจต่างให้ความสำคัญกับการทำการตลาดเพราะจะช่วยให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งที่ยั่งยืน ตามแนวทาง Thailand 4.0 

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จุดเด่นสาขาวิชา

 • มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านสาขาการการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการโดยให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการตลาด เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากการเรียนการสอนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และสามารถนำไปประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิต
 • นอกจากนั้นนักศึกษายังได้รับความรู้ และประสบการณ์จริงจากการเรียนการสอนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคข้อมูลข่าวสารในสหัสวรรษใหม่นี้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถชี้นำสังคมได้

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎โครงสร้างรายวิชา

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 121 หน่วยกิต

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

12

1.2 กลุ่มวิชาคิดคำนวณ-วิทยาศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

6

1.3 กลุ่มวิชาทักษะการพัฒนาการเป็นผู้เรียนรู้

6

1.4 กลุ่มวิชาทักษะการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

6

2. หมวดวิชาเฉพาะ85

2.1 วิชาแกนธุรกิจ

30

2.2 วิชาเอกบังคับ

36

2.3 วิชาเอกเลือก

12

2.4 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ

7

3.หมวดวิชาเลือกเสรี6

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎คณาจารย์

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎หลักสูตรเหมาะกับใคร

 ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎บุคลากรทั่วๆไปที่มีความสนใจด้านการตลาด การประกอบธุรกิจและสนใจการทำตลาดออนไลน์ รวมถึงนักเรียนที่จบในระดับมัธยมศึกษา ปวช. ปวส. และผู้มีประสบการณ์การทำงาน ที่สนใจเรียนในภาควันอาทิตย์และภาคปกติ

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • งานด้านการตลาดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • ผู้ประกอบการทางธุรกิจ
 • งานด้านการขาย  การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 • นักวางแผนส่งเสริมการตลาด
 • งานด้านการสร้างตราผลิตภัณฑ์, นักบริหารตรายี่ห้อสินค้า

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ค่าใช้จ่าย สำหรับหลักสูตรแบบการศึกษาทางไกล (Online) แบ่งเป็น

 • ผู้ที่จบ ม. 6 หรือ ปวช. เหมาจ่าย ตลอดหลักสูตร 138,000 บาท
 • ผู้ที่จบ ปวส. หรือปริญญาตรีใบที่ 2 เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 78,000 บาท

สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ม.6 และ ปวช.

ชั้นปีที่ภาคต้นภาคปลายภาคฤดูร้อนรวมหน่วยกิตรวมค่าใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน
115 หน่วยกิต (19,250 บาท)15 หน่วยกิต (19,250 บาท)6 หน่วยกิต (7,500 บาท)3646,000 3,850
218 หน่วยกิต (19,250 บาท)18 หน่วยกิต (19,250 บาท)6 หน่วยกิต (7,500 บาท)4246,000 3,850
318 หน่วยกิต (19,250 บาท)18 หน่วยกิต (19,250 บาท)6 หน่วยกิต (7,500 บาท)4246,000 3,850
รวมทั้งสิ้น 120 หน่วยกิต138,000138,600

สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรีใบที่ 2 และ เทียบโอน

กรณีที่ภาคต้นภาคปลายภาคฤดูร้อนรวมหน่วยกิตรวมค่าใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน
121 หน่วยกิต (32,500 บาท)21 หน่วยกิต (32,500 บาท)9 หน่วยกิต (13,000 บาท)5178,0006,500
2เพิ่ม 1 Block # จำนวน 52-60 หน่วยกิต (10,000 บาท)988,0006,500
3เพิ่ม 1 Block # มากกว่า 61 หน่วยกิต (10,000 บาท)98,0006,500

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎รูปแบบการเรียนการสอน

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จัดการเรียนการสอนแบบระบบการศึกษาทางไกล (ปีการศึกษา 1 /2564)

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ช่องทางการติดต่อ

 • สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 081-909-6159 (อาจารย์โน้ต), 064-962-9942 (อาจารย์น็อต)
 • สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook: หลักสูตรการตลาด ม.เกริก 
  @mktkrirk

เรียนภาษาจีนฟรี ได้ที่มหาวิทยาลัยเกริก

ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพ 

เรียนภาษาจีนฟรี ได้ที่มหาวิทยาลัยเกริก

ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพ 

Scroll to Top