หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

            สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้านการบริหารจัดการและวางแผนทางด้านการพัฒนาองค์การทางด้านธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์องค์การภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคม

‎จุดเด่นสาขาวิชา​

         การจัดการนวัตกรรมได้รับการยอมรับว่ามีความสำคัญในโลกปัจจุบันที่เชื่อว่าการจัดการนวัตกรรมเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในองค์การและเป็นปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จากกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส่งผลให้แนวทางในการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปทำให้ต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการนำไปสู่การผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมและสามารถส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

โครงสร้างรายวิชา

         จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชาดังต่อไปนี้ 

 
หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

12

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6

2. หมวดวิชาเฉพาะ84

2.1 วิชาแกน

36

2.2 วิชาเอกบังคับ

33

2.3 วิชาเอกเลือก

15

3.หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า6
คณาจารย์
หลักสูตรเหมาะกับใคร

         เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. / ปวส. และประชาชนทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ไม่มีเวลาเรียนหรือไม่สะดวกในการเดินทางที่มีความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งภาคปกติ และระบบการศึกษาทางไกล

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. เจ้าของธุรกิจผู้บริหารองค์กร กิจการ ห้างร้าน
 2. ผู้บริหาร/พนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐและเอกชน
 3. งานด้านการควบคุมคุณภาพภายในองค์กร การควบคุมอุตสาหกรรม
 4. นักการตลาด นักวิจัยธุรกิจ นักวางแผนพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม
 5. งานด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 6. พนักงานบริษัทด้านการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ภาคปกติ ค่าเทอมเหมาจ่าย เทอมละ 30,000 บาท ปีละ 60,000 บาท

 • พิเศษ !!! สำหรับเด็ก 64 รับส่วนลด 10% ตลอดหลักสูตร
 • เหลือค่าเทอมปีละ 54,000 บาท เท่านั้น
  (หากได้เกรดเฉลี่ยได้มากกว่า 3.00 ขึ้นไปมีส่วนลดเพิ่มเติมอีกค่ะ)
 • กู้ กยศ. ไม่ต้องสำรองจ่าย
 • มีค่าครองชีพเดือนละ 3,000 บาท

ค่าเทอมหลักสูตรวันอาทิตย์

 • ค่าเทอมหน่วยกิตละ 1,300 บาท
 • ตัวอย่างลงทะเบียน 12 หน่วยกิต ค่าเทอมประมาณเทอมละ 24,000-27,000 บาท (เทอมต้น/เทอมปลาย)
  ส่วน Summer ลงทะเบียน 6 หน่วยกิต ค่าเทอมประมาณ 12,000-15,000 บาท

เงื่อนไขการชำระค่าลงทะเบียน

 • ชำระครั้งเดียวรับส่วนลด 20% หรือ
 • ผ่อนชำระรับส่วนลด 10 % ผ่อนได้ 3 งวด/เทอม
 •  
หลักสูตรการเรียนการสอนระยะเวลาในการเรียนค่าเทอมตลอดหลักสูตรหมายเหตุ
1. ภาค ปกติ จันทร์ – ศุกร์4 ปี (แบ่งเป็น 8 เทอม)240,000 บาท คิดเป็นต่อเทอม = 30,000 บาท = *27,000 บาท1.แบบเหมาจ่าย ปีละ 60,000 บาท รวมภาคฤดูร้อน 2. *ลด 10% ตลอดหลักสูตร เฉพาะนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2564
2. ภาค ปกติ (เสาร์ – อาทิตย์)1 ปีครึ่ง ขึ้นไปคิดเป็นหน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,300 บาทขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอน
หลักสูตรระยะเวลาค่าเทอมเทอมต้น​เทอมปลาย​เทอมฤดูร้อน​หมายเหตุ​
1. ผู้จบม.6 และปวช.​4 ปี​200,000​30,00030,000ไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ผู้จบปวส. และเทียบโอน​1 ปีครึ่ง- ขึ้นไป​100,00030,00030,000ไม่มีค่าใช้จ่าย** ขึ้นอยู่กับการเทียบโอนหน่วยกิต
3. ผู้จบปริญญาตรี​1 ปีครึ่ง -ขึ้นไป​100,00030,00030,000ไม่มีค่าใช้จ่าย** ขึ้นอยู่กับการเทียบโอนหน่วยกิต​
รูปแบบการเรียนการสอน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ช่องทางการติดต่อ

สนใจเรียนภาคต้น ปี2564 ภาคปกติ ได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย ทักมาคุยกันนะคะ

สนใจสมัครเรียน/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม       
📱& 🆔 0906634563, 0949369696

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

            สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้านการบริหารจัดการและวางแผนทางด้านการพัฒนาองค์การทางด้านธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์องค์การภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคม

            สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้านการบริหารจัดการและวางแผนทางด้านการพัฒนาองค์การทางด้านธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์องค์การภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคม
สนใจเรียนภาคต้น ปี2564 ภาคปกติ ได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย ทักมาคุยกันนะคะ
ก้าวไปให้ทันโลก กับการเรียนปริญญาตรีแบบ “ออนไลน์”
✅สนใจสมัครเรียน/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📱& 🆔 0906634563, 0949369696
 

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จุดเด่นสาขาวิชา

         การจัดการนวัตกรรมได้รับการยอมรับว่ามีความสำคัญในโลกปัจจุบันที่เชื่อว่าการจัดการนวัตกรรมเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในองค์การและเป็นปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จากกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส่งผลให้แนวทางในการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปทำให้ต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการนำไปสู่การผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมและสามารถส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

การจัดการนวัตกรรมได้รับการยอมรับว่ามีความสำคัญในโลกปัจจุบันที่เชื่อว่าการจัดการนวัตกรรมเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในองค์การและเป็นปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จากกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส่งผลให้แนวทางในการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปทำให้ต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการนำไปสู่การผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมและสามารถส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎โครงสร้างรายวิชา

         จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชาดังต่อไปนี้ 

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

12

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6

2. หมวดวิชาเฉพาะ84

2.1 วิชาแกน

36

2.2 วิชาเอกบังคับ

33

2.3 วิชาเอกเลือก

15

3.หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า6

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎คณาจารย์

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎หลักสูตรเหมาะกับใคร

         เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. / ปวส. และประชาชนทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ไม่มีเวลาเรียนหรือไม่สะดวกในการเดินทางที่มีความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งภาคปกติ และระบบการศึกษาทางไกล

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. เจ้าของธุรกิจผู้บริหารองค์กร กิจการ ห้างร้าน
 2. ผู้บริหาร/พนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐและเอกชน
 3. งานด้านการควบคุมคุณภาพภายในองค์กร การควบคุมอุตสาหกรรม
 4. นักการตลาด นักวิจัยธุรกิจ นักวางแผนพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม
 5. งานด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 6. พนักงานบริษัทด้านการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ภาคปกติ ค่าเทอมเหมาจ่าย เทอมละ 30,000 บาท ปีละ 60,000 บาท

 • พิเศษ !!! สำหรับเด็ก 64 รับส่วนลด 10% ตลอดหลักสูตร
 • เหลือค่าเทอมปีละ 54,000 บาท เท่านั้น
  (หากได้เกรดเฉลี่ยได้มากกว่า 3.00 ขึ้นไปมีส่วนลดเพิ่มเติมอีกค่ะ)
 • กู้ กยศ. ไม่ต้องสำรองจ่าย
 • มีค่าครองชีพเดือนละ 3,000 บาท

ค่าเทอมหลักสูตรวันอาทิตย์

 • ค่าเทอมหน่วยกิตละ 1,300 บาท
 • ตัวอย่างลงทะเบียน 12 หน่วยกิต ค่าเทอมประมาณเทอมละ 24,000-27,000 บาท (เทอมต้น/เทอมปลาย)
  ส่วน Summer ลงทะเบียน 6 หน่วยกิต ค่าเทอมประมาณ 12,000-15,000 บาท

เงื่อนไขการชำระค่าลงทะเบียน

 • ชำระครั้งเดียวรับส่วนลด 20% หรือ
 • ผ่อนชำระรับส่วนลด 10 % ผ่อนได้ 3 งวด/เทอม
หลักสูตรการเรียนการสอนระยะเวลาในการเรียนค่าเทอมตลอดหลักสูตรหมายเหตุ
1. ภาค ปกติ จันทร์ - ศุกร์4 ปี (แบ่งเป็น 8 เทอม)240,000 บาท คิดเป็นต่อเทอม = 30,000 บาท = *27,000 บาท1.แบบเหมาจ่าย ปีละ 60,000 บาท รวมภาคฤดูร้อน 2. *ลด 10% ตลอดหลักสูตร เฉพาะนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2564
2. ภาค ปกติ (เสาร์ - อาทิตย์)1 ปีครึ่ง ขึ้นไปคิดเป็นหน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,300 บาทขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอน
หลักสูตรระยะเวลาค่าเทอมเทอมต้น​เทอมปลาย​เทอมฤดูร้อน​หมายเหตุ​
1. ผู้จบม.6 และปวช.​4 ปี​200,000​30,00030,000ไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ผู้จบปวส. และเทียบโอน​1 ปีครึ่ง- ขึ้นไป​100,00030,00030,000ไม่มีค่าใช้จ่าย** ขึ้นอยู่กับการเทียบโอนหน่วยกิต
3. ผู้จบปริญญาตรี​1 ปีครึ่ง -ขึ้นไป​100,00030,00030,000ไม่มีค่าใช้จ่าย** ขึ้นอยู่กับการเทียบโอนหน่วยกิต​
ภาคปกติ ค่าเทอมเหมาจ่าย เทอมละ 30,000 บาท ปีละ 60,000 บาท ✅ พิเศษ !!! สำหรับเด็ก 64 รับส่วนลด 10% ตลอดหลักสูตร ✅ เหลือค่าเทอมปีละ 54,000 บาท เท่านั้น (หากได้เกรดเฉลี่ยได้มากกว่า 3.00 ขึ้นไปมีส่วนลดเพิ่มเติมอีกค่ะ) ✅ กู้ กยศ. ไม่ต้องสำรองจ่าย ✅ มีค่าครองชีพเดือนละ 3,000 บาท ค่าเทอมหลักสูตรวันอาทิตย์ ✅ค่าเทอมหน่วยกิตละ 1,300 บาท ✅ ตัวอย่างลงทะเบียน 12 หน่วยกิต ค่าเทอมประมาณเทอมละ 24,000-27,000 บาท (เทอมต้น/เทอมปลาย) ✅ส่วน Summer ลงทะเบียน 6 หน่วยกิต ค่าเทอมประมาณ 12,000-15,000 บาท ✅เงื่อนไขการชำระค่าลงทะเบียน ❤️ชำระครั้งเดียวรับส่วนลด 20% หรือ ❤️ผ่อนชำระรับส่วนลด 10 % ผ่อนได้ 3 งวด/เทอม หลักสูตรระบบการศึกษาทางไกล ปวส. อัตราเหมาจ่าย 78,000 บาท ตลอดหลักสูตร  ม.6 / ปวช. 138,000 บาท ตลอดหลักสูตร

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎รูปแบบการเรียนการสอน

เรียนภาคปกติ วันจันทร์ – ศุกร์ และภาคพิเศษวัน เสาร์ – อาทิตย์
ก้าวไปให้ทันโลกกับการเรียนปริญญาตรีแบบ “#ออนไลน์” อิสระแห่งการเรียนรู้ #ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์New Normal ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม(ระบบการศึกษาทางไกล) และภาคปกติ

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎กิจกรรมเสริมหลักสูตร

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ช่องทางการติดต่อ

สนใจเรียนภาคต้น ปี2564 ภาคปกติ ได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย ทักมาคุยกันนะคะ #อิสระแห่งการเรียนรู้ #ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

สนใจสมัครเรียน/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม       
📱& 🆔 0906634563, 0949369696
         สนใจเรียนภาคต้น ปี2564 ภาคปกติ ได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย ทักมาคุยกันนะคะ
        ก้าวไปให้ทันโลก กับการเรียนปริญญาตรีแบบ “ออนไลน์”
       ✅สนใจสมัครเรียน/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
       📱& 🆔 0906634563, 0949369696
Scroll to Top