‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‏‏‎ ‎Download แบบฟอร์ม คำร้องทั่วไปได้ที่นี่
‏‏‎  ‎‏‏‎ ‎ ‎Download แบบฟอร์ม คำร้องขอลาพักการศึกษา ‎‏‏‎ ‎ ‎‏‏‎
    Download แบบฟอร์ม คำร้องการลาออก ‎‏‏‎ ‎ ‎‏‏‎

Previous slide
Next slide

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
(ระบบการศึกษาทางไกล)

            สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้านการบริหารจัดการและวางแผนทางด้านการพัฒนาองค์การทางด้านธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์องค์การภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคม

‎จุดเด่นสาขาวิชา​

         การจัดการนวัตกรรมได้รับการยอมรับว่ามีความสำคัญในโลกปัจจุบันที่เชื่อว่าการจัดการนวัตกรรมเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในองค์การและเป็นปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จากกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส่งผลให้แนวทางในการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปทำให้ต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการนำไปสู่การผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมและสามารถส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

โครงสร้างรายวิชา

         จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชาดังต่อไปนี้ 

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

12

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6

2. หมวดวิชาเฉพาะ84

2.1 วิชาแกน

36

2.2 วิชาเอกบังคับ

33

2.3 วิชาเอกเลือก

15

3.หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า6

คณาจารย์
หลักสูตรเหมาะกับใคร

         เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. / ปวส. และประชาชนทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ไม่มีเวลาเรียนหรือไม่สะดวกในการเดินทางที่มีความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งภาคปกติ และระบบการศึกษาทางไกล

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. เจ้าของธุรกิจผู้บริหารองค์กร กิจการ ห้างร้าน
 2. ผู้บริหาร/พนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐและเอกชน
 3. งานด้านการควบคุมคุณภาพภายในองค์กร การควบคุมอุตสาหกรรม
 4. นักการตลาด นักวิจัยธุรกิจ นักวางแผนพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม
 5. งานด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 6. พนักงานบริษัทด้านการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎หลักสูตรระบบการศึกษาทางไกล ปวส. อัตราเหมาจ่าย 78,000 บาท ตลอดหลักสูตร  ม.6 / ปวช. 138,000 บาท ตลอดหลักสูตร

 

สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ม.6 และ ปวช.​
ชั้นปีที่ภาคต้นภาคปลายภาคฤดูร้อนรวมหน่วยกิตรวมค่าใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน
115 หน่วยกิต (19,250 บาท)15 หน่วยกิต (19,250 บาท)6 หน่วยกิต (7,500 บาท)3646,000 3,850
218 หน่วยกิต (19,250 บาท)18 หน่วยกิต (19,250 บาท)6 หน่วยกิต (7,500 บาท)4246,000 3,850
318 หน่วยกิต (19,250 บาท)18 หน่วยกิต (19,250 บาท)6 หน่วยกิต (7,500 บาท)4246,000 3,850
รวมทั้งสิ้น 120 หน่วยกิต138,000138,600

 

สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรีใบที่ 2 และ เทียบโอน

กรณีที่ภาคต้นภาคปลายภาคฤดูร้อนรวมหน่วยกิตรวมค่าใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน
121 หน่วยกิต (32,500 บาท)21 หน่วยกิต (32,500 บาท)9 หน่วยกิต (13,000 บาท)5178,0006,500
2เพิ่ม 1 Block # จำนวน 52-60 หน่วยกิต (10,000 บาท)988,0006,500
3เพิ่ม 1 Block # มากกว่า 61 หน่วยกิต (10,000 บาท)98,0006,500

รูปแบบการเรียนการสอน

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎จัดการเรียนกาสอนแบบระบบการศึกษาทางไกล (1/64)
ก้าวไปให้ทันโลกกับการเรียนปริญญาตรีแบบ “ออนไลน์” อิสระแห่งการเรียนรู้ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์New Normal 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

ช่องทางการติดต่อ

สนใจเรียนภาคต้น ปี2564 ภาคปกติ ได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย ทักมาคุยกันนะคะ

สนใจสมัครเรียน/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม       
📱& 🆔 0906634563, 0949369696
Previous slide
Next slide

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม (ระบบการศึกษาทางไกล)

            สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้านการบริหารจัดการและวางแผนทางด้านการพัฒนาองค์การทางด้านธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์องค์การภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคม

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จุดเด่นสาขาวิชา

         การจัดการนวัตกรรมได้รับการยอมรับว่ามีความสำคัญในโลกปัจจุบันที่เชื่อว่าการจัดการนวัตกรรมเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในองค์การและเป็นปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จากกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส่งผลให้แนวทางในการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปทำให้ต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการนำไปสู่การผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมและสามารถส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎โครงสร้างรายวิชา

         จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชาดังต่อไปนี้ 

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

12

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6

2. หมวดวิชาเฉพาะ84

2.1 วิชาแกน

36

2.2 วิชาเอกบังคับ

33

2.3 วิชาเอกเลือก

15

3.หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า6

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎คณาจารย์

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎หลักสูตรเหมาะกับใคร

         เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. / ปวส. และประชาชนทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ไม่มีเวลาเรียนหรือไม่สะดวกในการเดินทางที่มีความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งภาคปกติ และระบบการศึกษาทางไกล

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. เจ้าของธุรกิจผู้บริหารองค์กร กิจการ ห้างร้าน
 2. ผู้บริหาร/พนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐและเอกชน
 3. งานด้านการควบคุมคุณภาพภายในองค์กร การควบคุมอุตสาหกรรม
 4. นักการตลาด นักวิจัยธุรกิจ นักวางแผนพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม
 5. งานด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 6. พนักงานบริษัทด้านการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎หลักสูตรระบบการศึกษาทางไกล ปวส. อัตราเหมาจ่าย 78,000 บาท ตลอดหลักสูตร  ม.6 / ปวช. 138,000 บาท ตลอดหลักสูตร

สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ม.6 และ ปวช.

ชั้นปีที่ภาคต้นภาคปลายภาคฤดูร้อนรวมหน่วยกิตรวมค่าใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน
115 หน่วยกิต (19,250 บาท)15 หน่วยกิต (19,250 บาท)6 หน่วยกิต (7,500 บาท)3646,000 3,850
218 หน่วยกิต (19,250 บาท)18 หน่วยกิต (19,250 บาท)6 หน่วยกิต (7,500 บาท)4246,000 3,850
318 หน่วยกิต (19,250 บาท)18 หน่วยกิต (19,250 บาท)6 หน่วยกิต (7,500 บาท)4246,000 3,850
รวมทั้งสิ้น 120 หน่วยกิต138,000138,600

สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรีใบที่ 2 และ เทียบโอน

กรณีที่ภาคต้นภาคปลายภาคฤดูร้อนรวมหน่วยกิตรวมค่าใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน
121 หน่วยกิต (32,500 บาท)21 หน่วยกิต (32,500 บาท)9 หน่วยกิต (13,000 บาท)5178,0006,500
2เพิ่ม 1 Block # จำนวน 52-60 หน่วยกิต (10,000 บาท)988,0006,500
3เพิ่ม 1 Block # มากกว่า 61 หน่วยกิต (10,000 บาท)98,0006,500

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎รูปแบบการเรียนการสอน

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎จัดการเรียนกาสอนแบบระบบการศึกษาทางไกล (1/64)
ก้าวไปให้ทันโลกกับการเรียนปริญญาตรีแบบ “ออนไลน์” อิสระแห่งการเรียนรู้ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์New Normal 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ช่องทางการติดต่อ

สนใจเรียนภาคต้น ปี2564 ภาคปกติ ได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย ทักมาคุยกันนะคะ

สนใจสมัครเรียน/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม       
📱& 🆔 0906634563, 0949369696
Scroll to Top