หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่

‎จุดเด่นสาขาวิชา​

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยตอบโจทย์กับโลกแห่งยุคดิจิทัล 4.0 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มุ่งสร้างบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจให้มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพด้านการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของแรงงานในอนาคตด้วยนวัตนกรรมด้านการบริหารธุรกิจ

โครงสร้างรายวิชา

‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

 

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

12

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6

2. หมวดวิชาเฉพาะ84

2.1 วิชาแกนธุรกิจ

33

2.2 วิชาเอกบังคับ

51

3.หมวดวิชาเลือกเสรี6

คณาจารย์
หลักสูตรเหมาะกับใคร

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ นักเรียนระดับ ม.6 และ ปวช. ทุกคนที่สนใจเรียนไปด้วยทำงานด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย (ม.6) ปวช. และเทียบเท่า
 • มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
 • สามารถปฏิบัติงานในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ได้
 • มีทัศนคติที่ดี
 • GPA 2.00 ขึ้นไป
 • จบแล้วมีงานรองรับทันที
 • บรรจุงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการของบริษัทในเครือ CP ALL

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • เจ้าของธุรกิจ
 • อาจารย์
 • นักวิชาการ
 • ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
 • ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผน
 • ผู้ดูแลฐานข้อมูล
 • นักพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • นักออกแบบเว็บไซต์
 • ผู้ดูแลหรือเจ้าของธุรกิจด้านการจัดการโลจิสติกส์
 • ประกอบอาชีพในสายงานบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การตลาดและพัฒนาธุรกิจสมัยใหม่
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 • ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ เทอมละ 30,000 บาท บริษัท CP ALL จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษา 70%

รูปแบบการเรียนการสอน

 • ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) เรียนแบบ Block Course
 • เรียนที่มหาวิทยาลัยเกริก (3 เดือน) ปฎิบัติงานในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) (3 เดือน)

ช่องทางการติดต่อ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จุดเด่นสาขาวิชา

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยตอบโจทย์กับโลกแห่งยุคดิจิทัล 4.0 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มุ่งสร้างบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจให้มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพด้านการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของแรงงานในอนาคตด้วยนวัตนกรรมด้านการบริหารธุรกิจ

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎โครงสร้างรายวิชา

‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

12

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6

2. หมวดวิชาเฉพาะ84

2.1 วิชาแกนธุรกิจ

33

2.2 วิชาเอกบังคับ

51

3.หมวดวิชาเลือกเสรี6

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎คณาจารย์

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎หลักสูตรเหมาะกับใคร

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ นักเรียนระดับ ม.6 และ ปวช. ทุกคนที่สนใจเรียนไปด้วยทำงานด้วย

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย (ม.6) ปวช. และเทียบเท่า
 • มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
 • สามารถปฏิบัติงานในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ได้
 • มีทัศนคติที่ดี
 • GPA 2.00 ขึ้นไป
 • จบแล้วมีงานรองรับทันที
 • บรรจุงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการของบริษัทในเครือ CP ALL

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • เจ้าของธุรกิจ
 • อาจารย์
 • นักวิชาการ
 • ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
 • ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผน
 • ผู้ดูแลฐานข้อมูล
 • นักพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • นักออกแบบเว็บไซต์
 • ผู้ดูแลหรือเจ้าของธุรกิจด้านการจัดการโลจิสติกส์
 • ประกอบอาชีพในสายงานบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การตลาดและพัฒนาธุรกิจสมัยใหม่
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 • ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ เทอมละ 30,000 บาท บริษัท CP ALL จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษา 70%

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎รูปแบบการเรียนการสอน

 • ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) เรียนแบบ Block Course
 • เรียนที่มหาวิทยาลัยเกริก (3 เดือน) ปฎิบัติงานในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) (3 เดือน)

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ช่องทางการติดต่อ

ฝ่ายรับสมัครมหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 info@krirk.ac.th 02-552-3500-9, 02-970-5820

Scroll to Top