หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านวิชาการและทักษะด้านการจัดการ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างความได้เปรียบเทียบทางการแข่งขันในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการทำงาน พฤติกรรมของมนุษย์ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อพัฒนาองค์การ สังคม และประเทศชาติ
‎จุดเด่นสาขาวิชา​

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญในโลกปัจจุบัน เพราะเชื่อว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญสูงสุดในองค์การ และเป็นปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี มีศักยภาพ มีประสบการณ์ และความสามารถสูง รวมทั้งต้องมีการพัฒนา และบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ จึงมีบทบาทที่สาคัญมากในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นและรุนแรง และเพื่อเป็นการตอบสนองการเปลี่นแปลงพฤติกรรมทางสังคม ตลอดจนผลกระทบทางเศรษฐกิจ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาการจัดการทรัยากรมนุษย์ จึงได้ออกแบบหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์การปฏิบัติงานในโลกปัจจุบัน เน้นพัฒนาสมรรถนะ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และนำเทคโนโลยีมาปรับประยุกต์ใช้  เรียนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือที่เรียกว่า Human Resourse Management (HR) โดยความจุดสนใจอยู่ตรงที่ การทำงานด้าน HR ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนลยี สภาพสังคม และพฤติกรรมของคน (disruption) (Transformation to digital) หรือ function ใหม่ ๆ หรือ application อะไรที่จะช่วยให้การทำงานด้าน HR มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงสร้างรายวิชา

‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มสาระวิชาภาษาและการสื่อสาร

12

1.2 กลุ่มสาระวิชาการคิดคำนวณ และวิทยาศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

6

1.3 กลุ่มสาระวิชาทักษะการพัฒนาการเป็นผู้เรียนรู้

6

1.4 กลุ่มสาระวิชาทักษะการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

6

1.5 กลุ่มสาระวิชาเลือกศึกษาเรียนรู้

เลือกเรียนตามความสนใจ
2. หมวดวิชาเฉพาะ88

2.1 วิชาแกนธุรกิจ

30

2.2 วิชาเอกบังคับ

42

2.3 วิชาเอกเลือก

9

2.4 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ

7

3.หมวดวิชาเลือกเสรี6

คณาจารย์
หลักสูตรเหมาะกับใคร

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ม.6 หรือ ปวช. ปวส. ปริญญาตรีใบที่ 2 และผู้ที่สนใจที่จะ Up-skill/Re-skill เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎สำหรับผู้ที่จบการศึกษาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ งานสายอาชีพหลัก จะเน้นในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์และงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ทั้งภาครัฐ และ  และภาคเอกชน หรืออาจเป็นที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ (กรณีมีประสบการณ์ตรงตามที่องค์กรต้องการ) หรือ Outsourcing ด้านการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ ยังสามารถประกอบอาชีพการบริหารธุรกิจในสาขาอื่นๆ อีก เช่น การจัดการ การตลาด การเงินการธนาคาร เป็นต้น เพราะพื้นฐานหลักของนักศึกษาทุกคนจะมีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ หรืออาจจะเป็นผู้ประกอบการก็ได้ โดยหากกล่าวถึงลักษณะงานจะมีแนวทางตามวิชาชีพด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่
 
1. เจ้าหน้าที่วางแผนกำลังคน
2. เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก
3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ
4. เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
5. เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ หรือพนักงานสัมพันธ์
6. เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
7. เจ้าหน้าที่ปรึกษา/ให้คำแนะนำต่าง ๆ ด้านบุคลากรและการจัดการแก่องค์กรที่มีปัญหา

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

 • ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) แบบเหมาจ่าย ปีละ 60,000 บาท รวมภาคฤดูร้อน
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) คิดตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียน ดังนี้
หลักสูตรการเรียนการสอนระยะเวลาในการเรียนค่าเทอมตลอดหลักสูตรหมายเหตุ
1. ภาค ปกติ จันทร์ – ศุกร์4 ปี (แบ่งเป็น 8 เทอม)240,000 บาท คิดเป็นต่อเทอม = 30,000 บาท = *27,000 บาท1.แบบเหมาจ่าย ปีละ 60,000 บาท รวมภาคฤดูร้อน 2. *ลด 10% ตลอดหลักสูตร เฉพาะนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2564
2. ภาค ปกติ (เสาร์ – อาทิตย์)1 ปีครึ่ง ขึ้นไปคิดเป็นหน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,300 บาทขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอน
หลักสูตรระยะเวลาค่าเทอมเทอมต้น​เทอมปลาย​เทอมฤดูร้อน​หมายเหตุ​
1. ผู้จบม.6 และปวช.​4 ปี​200,000​30,00030,000ไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ผู้จบปวส. และเทียบโอน​1 ปีครึ่ง- ขึ้นไป​100,00030,00030,000ไม่มีค่าใช้จ่าย** ขึ้นอยู่กับการเทียบโอนหน่วยกิต
3. ผู้จบปริญญาตรี​1 ปีครึ่ง -ขึ้นไป​100,00030,00030,000ไม่มีค่าใช้จ่าย** ขึ้นอยู่กับการเทียบโอนหน่วยกิต​

รูปแบบการเรียนการสอน

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนแบบปกติ เน้นการนำประสบการณ์จริงมาจัดการเรียนการสอน มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

ช่องทางการติดต่อ

เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร 02-552-3500-9, 02-970-5820

www.online.krirk.ac.th 

โทร 065-712-6527 ,091-716-9829

E-mail: online.admisson@krirk.ac.th

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านวิชาการและทักษะด้านการจัดการ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างความได้เปรียบเทียบทางการแข่งขันในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการทำงาน พฤติกรรมของมนุษย์ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อพัฒนาองค์การ สังคม และประเทศชาติ

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จุดเด่นสาขาวิชา

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญในโลกปัจจุบัน เพราะเชื่อว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญสูงสุดในองค์การ และเป็นปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี มีศักยภาพ มีประสบการณ์ และความสามารถสูง รวมทั้งต้องมีการพัฒนา และบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ จึงมีบทบาทที่สาคัญมากในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นและรุนแรง และเพื่อเป็นการตอบสนองการเปลี่นแปลงพฤติกรรมทางสังคม ตลอดจนผลกระทบทางเศรษฐกิจ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาการจัดการทรัยากรมนุษย์ จึงได้ออกแบบหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์การปฏิบัติงานในโลกปัจจุบัน เน้นพัฒนาสมรรถนะ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และนำเทคโนโลยีมาปรับประยุกต์ใช้  เรียนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือที่เรียกว่า Human Resourse Management (HR) โดยความจุดสนใจอยู่ตรงที่ การทำงานด้าน HR ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนลยี สภาพสังคม และพฤติกรรมของคน (disruption) (Transformation to digital) หรือ function ใหม่ ๆ หรือ application อะไรที่จะช่วยให้การทำงานด้าน HR มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎โครงสร้างรายวิชา

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มสาระวิชาภาษาและการสื่อสาร

12

1.2 กลุ่มสาระวิชาการคิดคำนวณ และวิทยาศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

6

1.3 กลุ่มสาระวิชาทักษะการพัฒนาการเป็นผู้เรียนรู้

6

1.4 กลุ่มสาระวิชาทักษะการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

6

1.5 กลุ่มสาระวิชาเลือกศึกษาเรียนรู้

เลือกเรียนตามความสนใจ
2. หมวดวิชาเฉพาะ88

2.1 วิชาแกนธุรกิจ

30

2.2 วิชาเอกบังคับ

42

2.3 วิชาเอกเลือก

9

2.4 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ

7

3.หมวดวิชาเลือกเสรี6

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎คณาจารย์

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎หลักสูตรเหมาะกับใคร

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ม.6 หรือ ปวช. ปวส. ปริญญาตรีใบที่ 2 และผู้ที่สนใจที่จะ Up-skill/Re-skill เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎สำหรับผู้ที่จบการศึกษาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ งานสายอาชีพหลัก จะเน้นในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์และงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ทั้งภาครัฐ และ  และภาคเอกชน หรืออาจเป็นที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ (กรณีมีประสบการณ์ตรงตามที่องค์กรต้องการ) หรือ Outsourcing ด้านการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ ยังสามารถประกอบอาชีพการบริหารธุรกิจในสาขาอื่นๆ อีก เช่น การจัดการ การตลาด การเงินการธนาคาร เป็นต้น เพราะพื้นฐานหลักของนักศึกษาทุกคนจะมีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ หรืออาจจะเป็นผู้ประกอบการก็ได้ โดยหากกล่าวถึงลักษณะงานจะมีแนวทางตามวิชาชีพด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่

 1. เจ้าหน้าที่วางแผนกำลังคน
 2. เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก
 3.  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ
 4.  เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 5. เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ หรือพนักงานสัมพันธ์
 6.  เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 7.  เจ้าหน้าที่ปรึกษา/ให้คำแนะนำต่าง ๆ ด้านบุคลากรและการจัดการแก่องค์กรที่มีปัญหา

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

 • ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) แบบเหมาจ่าย ปีละ 60,000 บาท รวมภาคฤดูร้อน
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) คิดตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียน ดังนี้
หลักสูตรการเรียนการสอนระยะเวลาในการเรียนค่าเทอมตลอดหลักสูตรหมายเหตุ
1. ภาค ปกติ จันทร์ - ศุกร์4 ปี (แบ่งเป็น 8 เทอม)240,000 บาท คิดเป็นต่อเทอม = 30,000 บาท = *27,000 บาท1.แบบเหมาจ่าย ปีละ 60,000 บาท รวมภาคฤดูร้อน 2. *ลด 10% ตลอดหลักสูตร เฉพาะนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2564
2. ภาค ปกติ (เสาร์ - อาทิตย์)1 ปีครึ่ง ขึ้นไปคิดเป็นหน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,300 บาทขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอน
หลักสูตรระยะเวลาค่าเทอมเทอมต้น​เทอมปลาย​เทอมฤดูร้อน​หมายเหตุ​
1. ผู้จบม.6 และปวช.​4 ปี​200,000​30,00030,000ไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ผู้จบปวส. และเทียบโอน​1 ปีครึ่ง- ขึ้นไป​100,00030,00030,000ไม่มีค่าใช้จ่าย** ขึ้นอยู่กับการเทียบโอนหน่วยกิต
3. ผู้จบปริญญาตรี​1 ปีครึ่ง -ขึ้นไป​100,00030,00030,000ไม่มีค่าใช้จ่าย** ขึ้นอยู่กับการเทียบโอนหน่วยกิต​

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎รูปแบบการเรียนการสอน

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนแบบปกติ เน้นการนำประสบการณ์จริงมาจัดการเรียนการสอน มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ปัจจุบันเปิดจัดการเรียนการสอน 2 ระบบ กล่าวคือ

 1. จัดการเรียนการสอนแบบปกติ
 2. จัดการเรียนการสอนแบบระบบการศึกษาทางไกล (1/64)

ทั้ง 2 ระบบเน้นการนำประสบการณ์จริงมาจัดการเรียนการสอน มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ช่องทางการติดต่อ

เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร 02-552-3500-9, 02-970-5820

www.online.krirk.ac.th 

โทร 065-712-6527 ,091-716-9829

E-mail: online.admisson@krirk.ac.th

เรียนภาษาจีนฟรี ได้ที่มหาวิทยาลัยเกริก

ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพ 

เรียนภาษาจีนฟรี ได้ที่มหาวิทยาลัยเกริก

ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพ 

Scroll to Top