หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

‎จุดเด่นสาขาวิชา​
 • หลักสูตรมีการเรียนที่เข้มข้นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการบินจริง
 • เรียนการบริการบนเครื่องบิน การบริการภาคพื้น ความปลอดภัยด้านการบิน จากผู้มีประสบการณ์สูงจากสายการชั้นนำ เช่น นักบิน แอร์โฮลเตส และ สจ็วต พนักงานภาคพื้น พนักงานสำรองที่นั่ง )
 • เรียนการวางแผนบัตรโดยสารและระบบการจอง Amadeus และระบบการจอง Saber ที่ทางสายการบินใช้จริงเมื่อเรียนจบสามารถทำงานได้ทันที
 • เรียนด้านขนส่งทางอากาศ ทั้งในและต่างประเทศ
 • ฝึกปฏิบัติงานใน Mock up ที่ใช้อุปกรณ์จริง
 • ศึกษาดูงานสายการบินชั้นนำของประเทศ และงานสนามบิน ที่มีชื่อเสียง เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง
 • เรียนวิชา TOEIC ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงขั้นสูงเพื่อนำไปสอบได้จริงเพื่อที่จะสามารถไปสมัครงานในสายการบิน
 • ฝึกภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์งานจากอาจารย์ชาวต่างชาติจากสายการบินเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน
 • คณาจารย์เป็นตัวจริงจาก Airline Industry ที่มีประสบการณ์ (ผู้บริหารสายการบิน นักบิน แอร์โฮลเตส และ สจ็วต พนักงานภาคพื้น พนักงานสำรองที่นั่ง และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจราจรทางอากาศ )
 • ภาคเรียนสุดท้ายจะมีการฝึกงานกับสายการการบินชั้นนำและในอุตสาหกรรมการบินชั้นนำ
 • มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกและทดลองสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การทำงานจริงในโลกของธุรกิจการบิน
โครงสร้างรายวิชา

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2. หมวดวิชาเฉพาะ87
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6
คณาจารย์
หลักสูตรเหมาะกับใคร
 • ผู้จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส. / ผู้มีประสบการณ์ทำงาน / ปริญญาใบที่ 2
 • เหมาะสำหรับผู้ที่อยากทำงานด้านอุตสาหกรรมการบิน
 • รักงานการบริการ
 • รักการท่องเที่ยวชอบออกนอกสถานที่
 • ความฝันได้ไปเที่ยวต่างประเทศและสถานที่เที่ยวต่างๆ
 • อยากทำงานบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1.  สามารถเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่สายบริหารด้านการบิน
 2. เป็นพนักงานบริการและต้อนรับภาคพื้นดิน (Ground attendant)
 3. เป็นพนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight attendant) (แอร์โฮสเตส และสจ๊วต)
 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ  เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) กรมการขนส่งทางอากาศ
 5. เจ้าหน้าที่ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน เช่น บริษัท การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 6. กรมศุลกากร สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรมการขนส่งทางอากาศ  สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
 7. เจ้าหน้าที่แผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว ตัวแทนส่งเสริมการตลาดสายการบิน ชิปปิ้งสายการบิน
 8. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นอาจารย์สถาบันการศึกษา วิทยากรบรรยาย ฯลฯ เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)

สำหรับผู้จบม. 6 / กศน. / ปวช. / ปวส.

 • ค่าเหมาเหมาจ่ายละ 30,000 บาท
 • พิเศษสำหรับนักศึกษาใหม่ปี 64 รับส่วนลด 10% ตลอดหลักสูตร
 • หากมีคะแนนสูงมากกว่า 3.00 มีข้อเสนอเพิ่มอีก
 • สามารถจบได้ภายใน 3 ปี ครึ่ง
 • มีหอพักให้อยู่ฟรี 1 ปี
 • สิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย
 • มีค่าร่าเริงตามสายของมหาวิทยาลัย

ภาคปกติ (อาทิตย์)

 • คิดเป็นหน่วยกิตหน่วยกิต ละ 1,300 บาท
 • สามารถโอนหน่วยกิตได้
 • จำนวนปีที่จะสำเร็จการศึกษาและค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน

         ** สำหรับผู้จบปวส.  **

 • สามารถโอนหน่วยกิตได้
 • จบการศึกษาได้ภายใน 18 เดือน
รูปแบบการเรียนการสอน
 • แบบชั้นเรียน เรียนภาคปกติ วันจันทร์ – ศุกร์ และวันเสาร์ – อาทิตย์ 
ศิษย์เก่าดีเด่น
ช่องทางการติดต่อ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จุดเด่นสาขาวิชา

 • หลักสูตรมีการเรียนที่เข้มข้นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการบินจริง
 • เรียนการบริการบนเครื่องบิน การบริการภาคพื้น ความปลอดภัยด้านการบิน จากผู้มีประสบการณ์สูงจากสายการชั้นนำ เช่น นักบิน แอร์โฮลเตส และ สจ็วต พนักงานภาคพื้น พนักงานสำรองที่นั่ง )
 • เรียนการวางแผนบัตรโดยสารและระบบการจอง Amadeus และระบบการจอง Saber ที่ทางสายการบินใช้จริงเมื่อเรียนจบสามารถทำงานได้ทันที
 • เรียนด้านขนส่งทางอากาศ ทั้งในและต่างประเทศ
 • ฝึกปฏิบัติงานใน Mock up ที่ใช้อุปกรณ์จริง
 • ศึกษาดูงานสายการบินชั้นนำของประเทศ และงานสนามบิน ที่มีชื่อเสียง เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง
 • เรียนวิชา TOEIC ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงขั้นสูงเพื่อนำไปสอบได้จริงเพื่อที่จะสามารถไปสมัครงานในสายการบิน
 • ฝึกภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์งานจากอาจารย์ชาวต่างชาติจากสายการบินเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน
 • คณาจารย์เป็นตัวจริงจาก Airline Industry ที่มีประสบการณ์ (ผู้บริหารสายการบิน นักบิน แอร์โฮลเตส และ สจ็วต พนักงานภาคพื้น พนักงานสำรองที่นั่ง และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจราจรทางอากาศ )
 • ภาคเรียนสุดท้ายจะมีการฝึกงานกับสายการการบินชั้นนำและในอุตสาหกรรมการบินชั้นนำ
 • มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกและทดลองสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การทำงานจริงในโลกของธุรกิจการบิน

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎โครงสร้างรายวิชา

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2. หมวดวิชาเฉพาะ87
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎คณาจารย์

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎หลักสูตรเหมาะกับใคร

 • ผู้จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส. / ผู้มีประสบการณ์ทำงาน / ปริญญาใบที่ 2
 • เหมาะสำหรับผู้ที่อยากทำงานด้านอุตสาหกรรมการบิน
 • รักงานการบริการ
 • รักการท่องเที่ยวชอบออกนอกสถานที่
 • ความฝันได้ไปเที่ยวต่างประเทศและสถานที่เที่ยวต่างๆ
 • อยากทำงานบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1.  สามารถเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่สายบริหารด้านการบิน
 2. เป็นพนักงานบริการและต้อนรับภาคพื้นดิน (Ground attendant)
 3. เป็นพนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight attendant) (แอร์โฮสเตส และสจ๊วต)
 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ  เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) กรมการขนส่งทางอากาศ
 5. เจ้าหน้าที่ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน เช่น บริษัท การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 6. กรมศุลกากร สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรมการขนส่งทางอากาศ  สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
 7. เจ้าหน้าที่แผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว ตัวแทนส่งเสริมการตลาดสายการบิน ชิปปิ้งสายการบิน
 8. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นอาจารย์สถาบันการศึกษา วิทยากรบรรยาย ฯลฯ เป็นต้น

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)

สำหรับผู้จบม. 6 / กศน. / ปวช. / ปวส.

 • ค่าเหมาเหมาจ่ายละ 30,000 บาท
 • พิเศษสำหรับนักศึกษาใหม่ปี 64 รับส่วนลด 10% ตลอดหลักสูตร
 • หากมีคะแนนสูงมากกว่า 3.00 มีข้อเสนอเพิ่มอีก
 • สามารถจบได้ภายใน 3 ปี ครึ่ง
 • มีหอพักให้อยู่ฟรี 1 ปี
 • สิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย
 • มีค่าร่าเริงตามสายของมหาวิทยาลัย

ภาคปกติ (อาทิตย์)

 • คิดเป็นหน่วยกิตหน่วยกิต ละ 1,300 บาท
 • สามารถโอนหน่วยกิตได้
 • จำนวนปีที่จะสำเร็จการศึกษาและค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน

         ** สำหรับผู้จบปวส.  **

 • สามารถโอนหน่วยกิตได้
 • จบการศึกษาได้ภายใน 18 เดือน

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎รูปแบบการเรียนการสอน

 • แบบชั้นเรียน เรียนภาคปกติ วันจันทร์ – ศุกร์ และวันเสาร์ – อาทิตย์ 

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ศิษย์เก่าดีเด่น

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ช่องทางการติดต่อ

เรียนภาษาจีนฟรี ได้ที่มหาวิทยาลัยเกริก

ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพ 

เรียนภาษาจีนฟรี ได้ที่มหาวิทยาลัยเกริก

ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพ 

Scroll to Top