หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริกมุ่งผลิตนักศึกษาให้มีทักษะความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลธุรกิจตลอดจนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องสามารถเชื่อมโยงปฏิบัติงานจริงของภาคธุรกิจและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นหลักสูตรที่บุรณาการศาสตร์ทางการบัญชีเข้ากับบทบาทความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคภาษาต่างประเทศ  ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นยังคงไว้ซึ่งการปลูกฝังการเป็นนักบัญชีให้ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาทุกคนเป็นนักบัญชีมืออาชีพสามารถออกไปสู่สังคมการทำงานในสายวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

‎จุดเด่นสาขาวิชา​

 • หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี “หลักสูตรบัญชีบัณฑิต”
 • จบแล้วมีงานทำ 100% ผู้ประกอบการจองตัวก่อนเรียนจบ
 • ภาคปกติ หลักสูตร ป.ตรี จบภายใน 3 ปี หลักสูตร ป.ตรี (เทียบโอน) ปวส. จบภายใน 1 ปี 4 เดือน
 • เพิ่มทักษะการเรียนรู้ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีกับผู้เชี่ยวชาญนักบัญชีมืออาชีพ
 • ฝึกประสบการณ์จริงกับบริษัท สำนักงานบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ภาคเสาร์อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์วันเดียว

โครงสร้างรายวิชา

ดาวน์โหลดโครงสร้างวิชา

1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:บัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Accountancy
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย):บช.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :B.Acc

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มสาระวิชาภาษาและการสื่อสาร

12

1.2 กลุ่มสาระวิชาการคิดคำนวณ และวิทยาศาสตร์และ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

6

1.3 กลุ่มสาระวิชาทักษะการพัฒนาการเป็นผู้เรียนรู้

6

1.4 กลุ่มสาระวิชาทักษะการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

6

1.5 กลุ่มสาระวิชาเลือกศึกษาเรียนรู้

เลือกเรียนตามความสนใจ
2. หมวดวิชาเฉพาะ84

2.1 วิชาแกนธุรกิจ

30

2.2 วิชาเอกบังคับ

42

2.3 วิชาเอกเลือก

12

3.หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า6

คณาจารย์
หลักสูตรเหมาะกับใคร

บัญชียุคดิจิทัล

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีอย่างเป็นระบบแบบนักบัญชียุคดิจิทัล การจัดการงานบัญชีด้วยแอพพลิเคชัน เพิ่มทักษะวิชาชีพ สร้างมูลค่าเพิ่มทางประสบการณ์ ด้านบัญชี เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพบัญชีทั้งภาครัฐและ เอกชน อาทิ  ผู้เชี่ยวชาญจากกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน ตลาดหลักทรัพย์

 

โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อม รองรับต่อการแข่งขันทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์การ มหาวิทยาลัย เกริก จึง  ได้นำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โครงการบัญชีภาคสมทบ มาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกลุ่มคนทำงาน เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาทางด้านบัญชี

 

เป็นหลักสูตรพิเศษที่จัดการเรียนการสอนได้ตามความต้องการของนักศึกษา ที่ประสงค์จะเรียนวันเสาร์-อาทิตย์หรือเรียนเฉพาะวันอาทิตย์

ผลิตนักศึกษาให้มีทักษะความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลธุรกิจตลอดจนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องสามารถเชื่อมโยงปฏิบัติงานจริงของภาคธุรกิจและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
 • ผู้ตรวจสอบภายใน
 • ผู้ออกแบบพัฒนาระบบบัญชี
 • ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีภาษีอากร
 • นักบัญชี
 • นักบัญชีบริหาร
 • ผู้จัดทำบัญชี
 • นักวิเคราะห์ที่ปรึกษาด้านการเงิน หลักทรัพย์ การลงทุน
 • พนักงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
 • พนักงานธนาคาร
 • ประกอบอาชีพอิสระ

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

*** ภาคปกติเหมาจ่าย เทอมละ 30,000 บาท

*** ภาคเสาร์-อาทิตย์ และวันอาทิตย์ แบ่งชำระค่าเทอม 3 งวด ส่วนลดสูงสุด 20%

รูปแบบการเรียนการสอน

 • เรียนภาคปกติ  (จันทร์-ศุกร์)
 • เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ หรือเฉพาะวันอาทิตย์

ศิษย์เก่าดีเด่น
ช่องทางการติดต่อ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎หลักสูตรบัญชีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริกมุ่งผลิตนักศึกษาให้มีทักษะความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลธุรกิจตลอดจนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องสามารถเชื่อมโยงปฏิบัติงานจริงของภาคธุรกิจและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นหลักสูตรที่บุรณาการศาสตร์ทางการบัญชีเข้ากับบทบาทความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคภาษาต่างประเทศ  ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นยังคงไว้ซึ่งการปลูกฝังการเป็นนักบัญชีให้ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาทุกคนเป็นนักบัญชีมืออาชีพสามารถออกไปสู่สังคมการทำงานในสายวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จุดเด่นสาขา

 • หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี “หลักสูตรบัญชีบัณฑิต”
 • จบแล้วมีงานทำ 100% ผู้ประกอบการจองตัวก่อนเรียนจบ
 • ภาคปกติ หลักสูตร ป.ตรี จบภายใน 3 ปี หลักสูตร ป.ตรี (เทียบโอน) ปวส. จบภายใน 1 ปี 4 เดือน
 • เพิ่มทักษะการเรียนรู้ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีกับผู้เชี่ยวชาญนักบัญชีมืออาชีพ
 • ฝึกประสบการณ์จริงกับบริษัท สำนักงานบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ภาคเสาร์อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์วันเดียว

โครงสร้างรายวิชา

1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:บัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Accountancy
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย):บช.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :B.Acc

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มสาระวิชาภาษาและการสื่อสาร

12

1.2 กลุ่มสาระวิชาการคิดคำนวณ และวิทยาศาสตร์และ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

6

1.3 กลุ่มสาระวิชาทักษะการพัฒนาการเป็นผู้เรียนรู้

6

1.4 กลุ่มสาระวิชาทักษะการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

6

1.5 กลุ่มสาระวิชาเลือกศึกษาเรียนรู้

เลือกเรียนตามความสนใจ
2. หมวดวิชาเฉพาะ84

2.1 วิชาแกนธุรกิจ

30

2.2 วิชาเอกบังคับ

42

2.3 วิชาเอกเลือก

12

3.หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า6

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎คณาจารย์

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎หลักสูตรเหมาะกับใคร

บัญชียุคดิจิทัล

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีอย่างเป็นระบบแบบนักบัญชียุคดิจิทัล การจัดการงานบัญชีด้วยแอพพลิเคชัน เพิ่มทักษะวิชาชีพ สร้างมูลค่าเพิ่มทางประสบการณ์ ด้านบัญชี เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพบัญชีทั้งภาครัฐและ เอกชน อาทิ  ผู้เชี่ยวชาญจากกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน ตลาดหลักทรัพย์

          โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อม รองรับต่อการแข่งขันทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์การ มหาวิทยาลัย เกริก จึง  ได้นำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โครงการบัญชีภาคสมทบ มาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกลุ่มคนทำงาน เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาทางด้านบัญชี

          เป็นหลักสูตรพิเศษที่จัดการเรียนการสอนได้ตามความต้องการของนักศึกษา ที่ประสงค์จะเรียนวันเสาร์-อาทิตย์หรือเรียนเฉพาะวันอาทิตย์

          ผลิตนักศึกษาให้มีทักษะความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลธุรกิจตลอดจนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องสามารถเชื่อมโยงปฏิบัติงานจริงของภาคธุรกิจและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
 • ผู้ตรวจสอบภายใน
 • ผู้ออกแบบพัฒนาระบบบัญชี
 • ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีภาษีอากร
 • นักบัญชี
 • นักบัญชีบริหาร
 • ผู้จัดทำบัญชี
 • นักวิเคราะห์ที่ปรึกษาด้านการเงิน หลักทรัพย์ การลงทุน
 • พนักงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
 • พนักงานธนาคาร
 • ประกอบอาชีพอิสระ

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

1)  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน :

 –  ภาคปกติเหมาจ่าย เทอมละ 30,000 บาท (60,000 บาท/ปี)

–  ภาคสมทบ

 • ค่าสมัคร 1,000 บาท
 • ค่าแรกเข้า 4,400 บาท
 •  ค่าหน่วยกิต 1,300 บาท/หน่วย
 •  ค่าแอร์  400 บาท/รายวิชา
 •  ค่าบำรุงการศึกษาและอื่นๆ 5,700 บาท/ภาคการศึกษา

2)  ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนรายวิชา :

 • ปวส. บัญชี คิดค่าธรรมเนียมและค่าเทียบโอนเหมาเพียง 500 บาท
 • จบ ปวส. สาขาอื่น, ปริญญาตรีคิดค่าธรรมเนียม 500 บาท ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 200 บาท
 • ค่าเทียบโอนประสบการณ์ คิดหน่วยกิตละ 1,000 บาท
 • ค่าสอบเทียบความรู้ วิชาละ 1,500 บาท

***ทั้งนี้จำนวนหน่วยกิตที่เรียน และค่าเทียบโอน ขึ้นอยู่กับการเทียบโอนของแต่ละบุคคล

3)  สิทธิพิเศษภาคเสาร์-อาทิตย์ และวันอาทิตย์ แบ่งชำระค่าเทอม 3 งวด ส่วนลดสูงสุด 20% ***หากจ่ายครั้งเดียวต่อเทอมจะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 10%

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎รูปแบบการเรียนการสอน

เรียนภาคปกติ  (จันทร์-ศุกร์)

เรียนภาคสมทบ : (โครงการบริการวิชาการภาคสมทบ)

 • เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (วันเสาร์ เวลา 13.30-18.00 น.) และ วันอาทิตย์เวลา 08.00-18.00 น.
 • เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ (เวลา 08.00-18.00 น.)

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ศิษย์เก่าดีเด่น

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ช่องทางการติดต่อ

เรียนภาษาจีนฟรี ได้ที่มหาวิทยาลัยเกริก

ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพ 

เรียนภาษาจีนฟรี ได้ที่มหาวิทยาลัยเกริก

ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพ 

Scroll to Top