หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริกมุ่งผลิตนักศึกษาให้มีทักษะความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลธุรกิจตลอดจนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องสามารถเชื่อมโยงปฏิบัติงานจริงของภาคธุรกิจและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นหลักสูตรที่บุรณาการศาสตร์ทางการบัญชีเข้ากับบทบาทความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคภาษาต่างประเทศ  ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นยังคงไว้ซึ่งการปลูกฝังการเป็นนักบัญชีให้ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาทุกคนเป็นนักบัญชีมืออาชีพสามารถออกไปสู่สังคมการทำงานในสายวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

‎จุดเด่นสาขาวิชา​
 • หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี “หลักสูตรบัญชีบัณฑิต”
 • จบแล้วมีงานทำ 100% ผู้ประกอบการจองตัวก่อนเรียนจบ
 • ภาคปกติ หลักสูตร ป.ตรี จบภายใน 3 ปี หลักสูตร ป.ตรี (เทียบโอน) ปวส. จบภายใน 1 ปี 4 เดือน
 • เพิ่มทักษะการเรียนรู้ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีกับผู้เชี่ยวชาญนักบัญชีมืออาชีพ
 • ฝึกประสบการณ์จริงกับบริษัท สำนักงานบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โครงสร้างรายวิชา

ดาวน์โหลดโครงสร้างวิชา

1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:บัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Accountancy
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย):บช.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :B.Acc

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มสาระวิชาภาษาและการสื่อสาร

12

1.2 กลุ่มสาระวิชาการคิดคำนวณ และวิทยาศาสตร์และ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

6

1.3 กลุ่มสาระวิชาทักษะการพัฒนาการเป็นผู้เรียนรู้

6

1.4 กลุ่มสาระวิชาทักษะการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

6

1.5 กลุ่มสาระวิชาเลือกศึกษาเรียนรู้

เลือกเรียนตามความสนใจ
2. หมวดวิชาเฉพาะ84

2.1 วิชาแกนธุรกิจ

30

2.2 วิชาเอกบังคับ

42

2.3 วิชาเอกเลือก

12

3.หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า6
คณาจารย์
หลักสูตรเหมาะกับใคร

บัญชียุคดิจิทัล

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีอย่างเป็นระบบแบบนักบัญชียุคดิจิทัล การจัดการงานบัญชีด้วยแอพพลิเคชัน เพิ่มทักษะวิชาชีพ สร้างมูลค่าเพิ่มทางประสบการณ์ ด้านบัญชี เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพบัญชีทั้งภาครัฐและ เอกชน อาทิ  ผู้เชี่ยวชาญจากกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน ตลาดหลักทรัพย์

          โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อม รองรับต่อการแข่งขันทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์การ มหาวิทยาลัย เกริก จึง  ได้นำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โครงการบัญชีภาคสมทบ มาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกลุ่มคนทำงาน เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาทางด้านบัญชี

          เป็นหลักสูตรพิเศษที่จัดการเรียนการสอนได้ตามความต้องการของนักศึกษา ที่ประสงค์จะเรียนผ่านระบบการศึกษาทางไกล (LMS) 

          ผลิตนักศึกษาให้มีทักษะความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลธุรกิจตลอดจนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องสามารถเชื่อมโยงปฏิบัติงานจริงของภาคธุรกิจและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
 • ผู้ตรวจสอบภายใน
 • ผู้ออกแบบพัฒนาระบบบัญชี
 • ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีภาษีอากร
 • นักบัญชี
 • นักบัญชีบริหาร
 • ผู้จัดทำบัญชี
 • นักวิเคราะห์ที่ปรึกษาด้านการเงิน หลักทรัพย์ การลงทุน
 • พนักงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
 • พนักงานธนาคาร
 • ประกอบอาชีพอิสระ
ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ติตต่อสอบถามค่าใช้จ่ายผ่านช่องทางติดต่อของหลักสูตร

รูปแบบการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอน ผ่านระบบการศึกษาทางไกล (LMS)

ช่องทางการติดต่อ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล)

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎หลักสูตรบัญชีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริกมุ่งผลิตนักศึกษาให้มีทักษะความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลธุรกิจตลอดจนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องสามารถเชื่อมโยงปฏิบัติงานจริงของภาคธุรกิจและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นหลักสูตรที่บุรณาการศาสตร์ทางการบัญชีเข้ากับบทบาทความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคภาษาต่างประเทศ  ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นยังคงไว้ซึ่งการปลูกฝังการเป็นนักบัญชีให้ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาทุกคนเป็นนักบัญชีมืออาชีพสามารถออกไปสู่สังคมการทำงานในสายวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จุดเด่นสาขา

 • หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี “หลักสูตรบัญชีบัณฑิต”
 • จบแล้วมีงานทำ 100% ผู้ประกอบการจองตัวก่อนเรียนจบ
 • ภาคปกติ หลักสูตร ป.ตรี จบภายใน 3 ปี หลักสูตร ป.ตรี (เทียบโอน) ปวส. จบภายใน 1 ปี 4 เดือน
 • เพิ่มทักษะการเรียนรู้ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีกับผู้เชี่ยวชาญนักบัญชีมืออาชีพ
 • ฝึกประสบการณ์จริงกับบริษัท สำนักงานบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โครงสร้างรายวิชา

1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:บัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Accountancy
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย):บช.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :B.Acc

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มสาระวิชาภาษาและการสื่อสาร

12

1.2 กลุ่มสาระวิชาการคิดคำนวณ และวิทยาศาสตร์และ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

6

1.3 กลุ่มสาระวิชาทักษะการพัฒนาการเป็นผู้เรียนรู้

6

1.4 กลุ่มสาระวิชาทักษะการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

6

1.5 กลุ่มสาระวิชาเลือกศึกษาเรียนรู้

เลือกเรียนตามความสนใจ
2. หมวดวิชาเฉพาะ84

2.1 วิชาแกนธุรกิจ

30

2.2 วิชาเอกบังคับ

42

2.3 วิชาเอกเลือก

12

3.หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า6

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎คณาจารย์

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎หลักสูตรเหมาะกับใคร

บัญชียุคดิจิทัล

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีอย่างเป็นระบบแบบนักบัญชียุคดิจิทัล การจัดการงานบัญชีด้วยแอพพลิเคชัน เพิ่มทักษะวิชาชีพ สร้างมูลค่าเพิ่มทางประสบการณ์ ด้านบัญชี เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพบัญชีทั้งภาครัฐและ เอกชน อาทิ  ผู้เชี่ยวชาญจากกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน ตลาดหลักทรัพย์

          โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อม รองรับต่อการแข่งขันทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์การ มหาวิทยาลัย เกริก จึง  ได้นำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โครงการบัญชีภาคสมทบ มาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกลุ่มคนทำงาน เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาทางด้านบัญชี

          เป็นหลักสูตรพิเศษที่จัดการเรียนการสอนได้ตามความต้องการของนักศึกษา ที่ประสงค์จะเรียนผ่านระบบการศึกษาทางไกล (LMS) 

          ผลิตนักศึกษาให้มีทักษะความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลธุรกิจตลอดจนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องสามารถเชื่อมโยงปฏิบัติงานจริงของภาคธุรกิจและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
 • ผู้ตรวจสอบภายใน
 • ผู้ออกแบบพัฒนาระบบบัญชี
 • ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีภาษีอากร
 • นักบัญชี
 • นักบัญชีบริหาร
 • ผู้จัดทำบัญชี
 • นักวิเคราะห์ที่ปรึกษาด้านการเงิน หลักทรัพย์ การลงทุน
 • พนักงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
 • พนักงานธนาคาร
 • ประกอบอาชีพอิสระ

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ติตต่อสอบถามค่าใช้จ่ายผ่านช่องทางติดต่อของหลักสูตร

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎รูปแบบการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอน ผ่านระบบการศึกษาทางไกล (LMS)

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ช่องทางการติดต่อ

Scroll to Top