หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ
(ระบบการศึกษาทางไกล)

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ มุ่งเน้นการสร้างนักวิจัยนักวิชาการและนักบริหารด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนผ่านการเรียนรู้ ควบคู่กับการปฏิบัติและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการบริหารอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สามารถสร้างความเป็นผู้นำทางความคิด ผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในองค์การและประเทศชาติอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมมีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถในการบูรณาการเพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น  2  แผน  คือ  แผน ก 2 และ แผน  ข  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แผน ก 2 มีจำนวนหน่วยกิต 36  หน่วยกิต

แผน ข มีจำนวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต

องค์ประกอบหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต
แผน ก 2แผน ข 
 1.  วิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิตไม่นับหน่วยกิต
 2.  วิชาบังคับ2121
 3.  วิชาเลือกสาขาวิชา39
 4.  วิทยานิพนธ์12 -
 5.  การค้นคว้าอิสระ-6
รวม3636
 • นักศึกษาที่เลือก แผน ก 2 ต้องสอบปากเปล่าเพื่อทดสอบความรู้ในการทำวิทยานิพนธ์
 • นักศึกษาที่เลือกแผน ข ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา บธ563500 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) และสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือการสอบปากเปล่า

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ทุกอาชีพต้องใช้หลักวิชาโลจิสติกส์ ที่เด่นชัดคือ ขนส่งสินค้า คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า การนำเข้าส่งออกสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรม

 • นักวิจัย/นักวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • นักวิจัย/นักวิชาการด้านการจัดการการปฏิบัติการ
 • อาจารย์หรือนักวิชาการประจำสถาบันต่าง ๆ
 • เจ้าของกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระทางธุรกิจ
 • ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนในระดับสูง
 • นักวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจของหน่วยงานต่าง ๆ หรือนักวิจัยอิสระ
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ให้แก่บริษัทเอกชนและหน่วยงานของรัฐ

หลักสูตรการเรียนการสอนระยะเวลาในการเรียนค่าเทอมตลอดหลักสูตรหมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายผ่อนชำระต่องวด

ค่าใช้จ่ายปกติค่าใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขตลอดหลักสูตรหลังส่วนลด
ไม่มีส่วนลดลด15% แบ่งจ่าย 14 งวดศิษย์เก่าลด 30% แบ่งจ่าย 14 งวด
งวดที่ 110,7159,1087,500
งวดที่ 210,7159,1087,500
งวดที่ 310,7159,1087,500
งวดที่ 410,7159,1087,500
งวดที่ 510,7159,1087,500
งวดที่ 610,7159,1087,500
งวดที่ 710,7159,1087,500
งวดที่ 810,7159,1087,500
งวดที่ 910,7159,1087,500
งวดที่ 1010,7159,1087,500
งวดที่ 1110,7159,1087,500
งวดที่ 1210,7159,1087,500
งวดที่ 1310,7159,1087,500
งวดที่ 1410,7159,1087,500

รวม

150,010127,512105,000

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จัดการเรียนการสอนแบบระบบการศึกษาทางไกล (ปีการศึกษา 1 /2564)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ (ระบบการศึกษาทางไกล)

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จุดเด่นสาขาวิชา

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ มุ่งเน้นการสร้างนักวิจัยนักวิชาการและนักบริหารด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนผ่านการเรียนรู้ ควบคู่กับการปฏิบัติและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการบริหารอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สามารถสร้างความเป็นผู้นำทางความคิด ผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในองค์การและประเทศชาติอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมมีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถในการบูรณาการเพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎โครงสร้างรายวิชา

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น  2  แผน  คือ  แผน ก 2 และ แผน  ข  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ แผน ก 2 มีจำนวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต

‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ แผน ข    มีจำนวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต

องค์ประกอบหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต
แผน ก 2แผน ข 
 1.  วิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิตไม่นับหน่วยกิต
 2.  วิชาบังคับ2121
 3.  วิชาเลือกสาขาวิชา39
 4.  วิทยานิพนธ์12 –
 5.  การค้นคว้าอิสระ6
รวม3636
 • นักศึกษาที่เลือก แผน ก 2 ต้องสอบปากเปล่าเพื่อทดสอบความรู้ในการทำวิทยานิพนธ์
 • นักศึกษาที่เลือกแผน ข ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา บธ563500 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) และสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือการสอบปากเปล่า

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎แผนการศึกษา

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎คณาจารย์

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎หลักสูตรเหมาะกับใคร

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ทุกอาชีพต้องใช้หลักวิชาโลจิสติกส์ ที่เด่นชัดคือ ขนส่งสินค้า คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า การนำเข้าส่งออกสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรม

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักวิจัย/นักวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • นักวิจัย/นักวิชาการด้านการจัดการการปฏิบัติการ
 • อาจารย์หรือนักวิชาการประจำสถาบันต่าง ๆ
 • เจ้าของกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระทางธุรกิจ
 • ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนในระดับสูง
 • นักวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจของหน่วยงานต่าง ๆ หรือนักวิจัยอิสระ
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ให้แก่บริษัทเอกชนและหน่วยงานของรัฐ

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอนระยะเวลาในการเรียนค่าเทอมตลอดหลักสูตรหมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายผ่อนชำระต่องวด

ค่าใช้จ่ายปกติค่าใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขตลอดหลักสูตรหลังส่วนลด
ไม่มีส่วนลดลด15% แบ่งจ่าย 14 งวดศิษย์เก่าลด 30% แบ่งจ่าย 14 งวด
งวดที่ 110,7159,1087,500
งวดที่ 210,7159,1087,500
งวดที่ 310,7159,1087,500
งวดที่ 410,7159,1087,500
งวดที่ 510,7159,1087,500
งวดที่ 610,7159,1087,500
งวดที่ 710,7159,1087,500
งวดที่ 810,7159,1087,500
งวดที่ 910,7159,1087,500
งวดที่ 1010,7159,1087,500
งวดที่ 1110,7159,1087,500
งวดที่ 1210,7159,1087,500
งวดที่ 1310,7159,1087,500
งวดที่ 1410,7159,1087,500

รวม

150,010127,512105,000

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎รูปแบบการเรียนการสอน

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จัดการเรียนการสอนแบบระบบการศึกษาทางไกล (ปีการศึกษา 1 /2564)

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ช่องทางการติดต่อ

Scroll to Top