สาขาวิชาการบริหารธุรกิจอิสลาม

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‎สาขาวิชานี้จะแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย นักศึกษาต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

‎‎‏‏‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ 1. กลุ่มอุตสาหกรรมฮาลาล

 • หลักสูตรปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่อาหารฮาลาลและสินค้าฮาลาลปลอมเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย
 • การเรียนที่เน้นในเรื่องฮาลาลตั้งแต่ต้นกำเนิดจนถึงกรรมวิธีการ
 • มุ่งเน้นให้นักศึกษาใส่ใจทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่ฮาลาล
 • นักศึกษาสามารถทำงานได้จริงในทุก ๆ องค์กรหรือทุกบริษัท ไม่ว่าจะเรื่องสินค้า, ผลิตภัณฑ์, อาหารสด อาหารแปรรูป เพื่อให้สินค้าเหล่านั้นผ่านมาตรฐานฮาลาลโดยที่องค์กรฮาลาลไม่ต้องตรวจสอบ
 • ฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฮาลาลโดยตรง
 • สามารถทำงานร่วมกับองค์กรกลุ่มประเทศอาหรับ ประเทศอิสลาม หรือทุกประเทศทั่วโลกเพื่อสินค้าฮาลาล

‎‏‏‎ ‎‏‏‎ 2. กลุ่มการจัดการบริการฮัจย์ และอุมเราะห์

 • หลักสูตรมีการเรียนที่ เน้นให้มีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจที่สำคัญ ในศาสนาอิสลาม เพื่อแนวทางที่ถูกต้องในการทำธุรกิจ
 • ฮัจย์และอุมเราะห์เป็นสิ่งที่ต้องใช้การจัดการและการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย จึงต้องเรียนหลักสูตรการบริหารจัดการทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
 • เรียนหลักบริหารจัดการทั้งในส่วนของการจองเที่ยวบินเดินทาง การขอวีซ่า ยานพาหนะในระหว่างการเดินทางเพื่อไปทำพิธีกรรม การจองโรงแรมที่พักต่างๆ
 • การเรียนการสอนเน้นให้นักศึกษาสามารถเป็นเจ้าของผู้ประกอบการเองได้จริง
 • มีความเข้าใจวัฒนธรรมอาหรับอย่างลึกซึ้งทั้งทางด้านภาษา และรูปแบบประเพณี
 • เน้นการเรียนหลักสูตรภาษาอาหรับที่ได้ทั้งการสนทนา และทางด้านวิชาการ

‎‎‏‏‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ 3. กลุ่มการเงินอิสลาม

 • หลักสูตรมีการเรียนที่ เน้นให้มีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับการเงินที่ถูกต้องตามแนวทางของศาสนาอิสลาม
 • เน้นการเรียนหลักสูตรภาษาอาหรับที่ได้ทั้งการสนทนา และทางด้านวิชาการ

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‎ทั้ง 3 กลุ่มวิชามีโครงสร้างแบบเดียวกัน นั่นคือมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต ส่วนที่แตกต่างกันของทั้ง 3 กลุ่มนั้นจะอยู่ตรง 2.1 วิชาเอกบังคับ และ 2.2 วิชาเอกเลือก ซึ่งจะมีรายละเอียดแตกต่างกันตาม กลุ่มวิชาที่นักศึกษาเลือก

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มสาระวิชาภาษาและการสื่อสาร

12

1.2 กลุ่มสาระวิชาการคิดคำนวณ และวิทยาศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

6

1.3 กลุ่มสาระวิชาทักษะการพัฒนาการเป็นผู้เรียนรู้

6

1.4 กลุ่มสาระวิชาทักษะการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

6

1.5 กลุ่มสาระวิชาเลือกศึกษาเรียนรู้

เลือกเรียนตามความสนใจ
2. หมวดวิชาเฉพาะ88

2.1 วิชาแกนธุรกิจ

30

2.2 วิชาเอกบังคับ

42

2.3 วิชาเอกเลือก

9

2.4 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ

7

3.หมวดวิชาเลือกเสรี6

‎‎‏‏‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ 1. กลุ่มอุตสาหกรรมฮาลาล

 • ‎‎‏‏‎ผู้จบปอเนาะ / กศน./ ปวช./ปวส./ ผู้มีประสบการณืทำงาน /ปริญญาใบที่ 2
 • ผู้ที่ใส่ใจสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาล
 • ผู้ที่ต้องการเข้าทำงานในองค์กรต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบอาหารหรือผลิตภัณฑ์
 • ต้องการหาประสบการณ์ต่างประเทศ

‎‏‏‎ ‎‏‏‎ 2. กลุ่มการจัดการบริการฮัจย์ และอุมเราะห์

 • ผู้ที่เรียนจบปอเนาะ / กศน / ม .6 / ปวช. /ปวส. /ผู้มีประสบการณ์ทำงาน / ปริญญาใบที่ 2
 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการทำงานด้านศาสนา
 • ผู้ที่ต้องการมีส่วนในการพาผู้อื่นไปแสวงบุญ
 • ผู้ที่รักในการเดินทางไปแสวงบุญ

‎‎‏‏‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ 3. กลุ่มการเงินอิสลาม

 • ผู้ที่เรียนจบปอเนาะ / กศน / ม .6 / ปวช. /ปวส. /ผู้มีประสบการณ์ทำงาน / ปริญญาใบที่ 2
 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการทำงานด้านศาสนา
 • ผู้ที่ความถนัดทางด้านการเงิน และถือหลักศรัทธาตามบทบัญญัติอิสลาม

‎‎‏‏‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ 1. กลุ่มอุตสาหกรรมฮาลาล

 • เจ้าหน้าที่พนักงานองค์กรฮาลาล
 • เจ้าหน้าที่พนักงานกลุ่มบริษัทต่างๆทั้งด้านอาหารและผลิตภัณฑ์
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบองค์กรมุสลิม
 • เจ้าของธุรกิจฮาลาล
 • ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเป็นอาจารย์ วิทยากร แนะแนวให้ความรู้
 • เจ้าหน้าที่ฮาลาลตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม

‎‏‏‎ ‎‏‏‎ 2. กลุ่มการจัดการบริการฮัจย์ และอุมเราะห์

 • เจ้าของบริษัทฮัจย์และอุมเราะห์
 • ตัวแทนบริษัทฮัจย์และอุมเราะห์
 • ตัวแทนการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
 • เจ้าหน้าที่หรือพนักงานกลุ่มทัวร์หรือการท่องเที่ยว
 • เจ้าหน้าที่หรือพนักงานบริษัทสายการบินต่างๆ
 • ศึกษาต่อในระดับที่สูง เพื่อเป็นอาจารย์ วิทยากรแนะแนวความรู้

‎‎‏‏‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ 3. กลุ่มการเงินอิสลาม

 • การทำประกันภัยตะกาฟุล
 • บริการจัดการซะกาต
 • ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน
 • กองทุนและสหกรณ์อิสลาม

 • ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) แบบเหมาจ่าย ปีละ 60,000 บาท รวมภาคฤดูร้อน
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) คิดตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียน ดังนี้

หลักสูตรการเรียนการสอนระยะเวลาในการเรียนค่าเทอมตลอดหลักสูตรหมายเหตุ
1. ภาค ปกติ จันทร์ - ศุกร์4 ปี (แบ่งเป็น 8 เทอม)240,000 บาท คิดเป็นต่อเทอม = 30,000 บาท = *27,000 บาท1.แบบเหมาจ่าย ปีละ 60,000 บาท รวมภาคฤดูร้อน 2. *ลด 10% ตลอดหลักสูตร เฉพาะนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2564
2. ภาค ปกติ (เสาร์ - อาทิตย์)1 ปีครึ่ง ขึ้นไปคิดเป็นหน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,300 บาทขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอน

หลักสูตรระยะเวลาค่าเทอมเทอมต้น​เทอมปลาย​เทอมฤดูร้อน​หมายเหตุ​
1. ผู้จบม.6 และปวช.​4 ปี​200,000​30,00030,000ไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ผู้จบปวส. และเทียบโอน​1 ปีครึ่ง- ขึ้นไป​100,00030,00030,000ไม่มีค่าใช้จ่าย** ขึ้นอยู่กับการเทียบโอนหน่วยกิต
3. ผู้จบปริญญาตรี​1 ปีครึ่ง -ขึ้นไป​100,00030,00030,000ไม่มีค่าใช้จ่าย** ขึ้นอยู่กับการเทียบโอนหน่วยกิต​

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎แบบชั้นเรียน เรียนภาคปกติ วันจันทร์ – ศุกร์ , ภาคปกติ เสาร์ หรือ อาทิตย์

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‎จุดเด่นสาขาวิชา

‎‎‏‏‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ 1. กลุ่มอุตสาหกรรมฮาลาล

 • หลักสูตรปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่อาหารฮาลาลและสินค้าฮาลาลปลอมเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย
 • การเรียนที่เน้นในเรื่องฮาลาลตั้งแต่ต้นกำเนิดจนถึงกรรมวิธีการ
 • มุ่งเน้นให้นักศึกษาใส่ใจทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่ฮาลาล
 • นักศึกษาสามารถทำงานได้จริงในทุก ๆ องค์กรหรือทุกบริษัท ไม่ว่าจะเรื่องสินค้า, ผลิตภัณฑ์, อาหารสด อาหารแปรรูป เพื่อให้สินค้าเหล่านั้นผ่านมาตรฐานฮาลาลโดยที่องค์กรฮาลาลไม่ต้องตรวจสอบ
 • ฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฮาลาลโดยตรง
 • สามารถทำงานร่วมกับองค์กรกลุ่มประเทศอาหรับ ประเทศอิสลาม หรือทุกประเทศทั่วโลกเพื่อสินค้าฮาลาล

‎‏‏‎ ‎‏‏‎ 2. กลุ่มการจัดการบริการฮัจย์ และอุมเราะห์

 • หลักสูตรมีการเรียนที่ เน้นให้มีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจที่สำคัญ ในศาสนาอิสลาม เพื่อแนวทางที่ถูกต้องในการทำธุรกิจ
 • ฮัจย์และอุมเราะห์เป็นสิ่งที่ต้องใช้การจัดการและการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย จึงต้องเรียนหลักสูตรการบริหารจัดการทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
 • เรียนหลักบริหารจัดการทั้งในส่วนของการจองเที่ยวบินเดินทาง การขอวีซ่า ยานพาหนะในระหว่างการเดินทางเพื่อไปทำพิธีกรรม การจองโรงแรมที่พักต่างๆ
 • การเรียนการสอนเน้นให้นักศึกษาสามารถเป็นเจ้าของผู้ประกอบการเองได้จริง
 • มีความเข้าใจวัฒนธรรมอาหรับอย่างลึกซึ้งทั้งทางด้านภาษา และรูปแบบประเพณี
 • เน้นการเรียนหลักสูตรภาษาอาหรับที่ได้ทั้งการสนทนา และทางด้านวิชาการ

‎‎‏‏‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ 3. กลุ่มการเงินอิสลาม

 • หลักสูตรมีการเรียนที่ เน้นให้มีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับการเงินที่ถูกต้องตามแนวทางของศาสนาอิสลาม
 • เน้นการเรียนหลักสูตรภาษาอาหรับที่ได้ทั้งการสนทนา และทางด้านวิชาการ

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‎โครงสร้างรายวิชา

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‎ทั้ง 3 กลุ่มวิชามีโครงสร้างแบบเดียวกัน นั่นคือมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต ส่วนที่แตกต่างกันของทั้ง 3 กลุ่มนั้นจะอยู่ตรง 2.1 วิชาเอกบังคับ และ 2.2 วิชาเอกเลือก ซึ่งจะมีรายละเอียดแตกต่างกันตาม กลุ่มวิชาที่นักศึกษาเลือก

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มสาระวิชาภาษาและการสื่อสาร

12

1.2 กลุ่มสาระวิชาการคิดคำนวณ และวิทยาศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

6

1.3 กลุ่มสาระวิชาทักษะการพัฒนาการเป็นผู้เรียนรู้

6

1.4 กลุ่มสาระวิชาทักษะการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

6

1.5 กลุ่มสาระวิชาเลือกศึกษาเรียนรู้

เลือกเรียนตามความสนใจ
2. หมวดวิชาเฉพาะ88

2.1 วิชาแกนธุรกิจ

30

2.2 วิชาเอกบังคับ

42

2.3 วิชาเอกเลือก

9

2.4 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ

7

3.หมวดวิชาเลือกเสรี6

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‎คณาจารย์

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‎หลักสูตรเหมาะกับใคร

‎‎‏‏‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ 1. กลุ่มอุตสาหกรรมฮาลาล

 • ‎‎‏‏‎ผู้จบปอเนาะ / กศน./ ปวช./ปวส./ ผู้มีประสบการณืทำงาน /ปริญญาใบที่ 2
 • ผู้ที่ใส่ใจสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาล
 • ผู้ที่ต้องการเข้าทำงานในองค์กรต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบอาหารหรือผลิตภัณฑ์
 • ต้องการหาประสบการณ์ต่างประเทศ

‎‏‏‎ ‎‏‏‎ 2. กลุ่มการจัดการบริการฮัจย์ และอุมเราะห์

 • ผู้ที่เรียนจบปอเนาะ / กศน / ม .6 / ปวช. /ปวส. /ผู้มีประสบการณ์ทำงาน / ปริญญาใบที่ 2
 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการทำงานด้านศาสนา
 • ผู้ที่ต้องการมีส่วนในการพาผู้อื่นไปแสวงบุญ
 • ผู้ที่รักในการเดินทางไปแสวงบุญ

‎‎‏‏‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ 3. กลุ่มการเงินอิสลาม

 • ผู้ที่เรียนจบปอเนาะ / กศน / ม .6 / ปวช. /ปวส. /ผู้มีประสบการณ์ทำงาน / ปริญญาใบที่ 2
 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการทำงานด้านศาสนา
 • ผู้ที่ความถนัดทางด้านการเงิน และถือหลักศรัทธาตามบทบัญญัติอิสลาม

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‎อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. กลุ่มอุตสาหกรรมฮาลาล

 • เจ้าหน้าที่พนักงานองค์กรฮาลาล
 • เจ้าหน้าที่พนักงานกลุ่มบริษัทต่างๆทั้งด้านอาหารและผลิตภัณฑ์
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบองค์กรมุสลิม
 • เจ้าของธุรกิจฮาลาล
 • ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเป็นอาจารย์ วิทยากร แนะแนวให้ความรู้
 • เจ้าหน้าที่ฮาลาลตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม

‎‏‏‎ ‎‏‏‎ 2. กลุ่มการจัดการบริการฮัจย์ และอุมเราะห์

 • เจ้าของบริษัทฮัจย์และอุมเราะห์
 • ตัวแทนบริษัทฮัจย์และอุมเราะห์
 • ตัวแทนการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
 • เจ้าหน้าที่หรือพนักงานกลุ่มทัวร์หรือการท่องเที่ยว
 • เจ้าหน้าที่หรือพนักงานบริษัทสายการบินต่างๆ
 • ศึกษาต่อในระดับที่สูง เพื่อเป็นอาจารย์ วิทยากรแนะแนวความรู้

‎‎‏‏‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ 3. กลุ่มการเงินอิสลาม

 • การทำประกันภัยตะกาฟุล
 • บริการจัดการซะกาต
 • ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน
 • กองทุนและสหกรณ์อิสลาม

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‎แผนการศึกษา

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‎รายวิชาที่แตกต่างกันของทั้ง 3 กลุ่ม

‎‎‏‏‎ ‎‏‏  วิชาเอกบังคับ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาได้จำนวน 1 กลุ่ม (กลุ่มละ 42 หน่วยกิต) จาก 3 กลุ่มวิชา ได้แก่

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎   ‎‏‏‎1. กลุ่มอุตสาหกรรมฮาลาล

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎   ‎‏‏‎2. กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว (ฮัจย์และอุมเราะห์)

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎   ‎‏‏‎3. กลุ่มธุรกิจการเงินอิสลาม

‎‎‏‏‎ ‎‏‏ ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎   ‎‏‏‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎   ‎‏‏‎ วิชาเอกเลือก นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาได้จำนวน 1 กลุ่ม (กลุ่มละ 9 หน่วยกิต) จาก 3 กลุ่มวิชา ได้แก่

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎   ‎‏‏‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎   ‎‏‏‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎   ‎‏‏‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎   ‎‏‏‎‎‏‏‎1. กลุ่มอุตสาหกรรมฮาลาล และ กลุ่มธุรกิจการเงินอิสลาม

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎   ‎‏‏‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎   ‎‏‏‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎   ‎‏‏‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎   ‎‏‏‎2. กลุ่มการจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎   ‎‏‏‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎   ‎‏‏‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎   ‎‏‏‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎   ‎‏‏‎3. กลุ่มวิชาเลือกทางด้านภาษา

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‎ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

 • ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) แบบเหมาจ่าย ปีละ 60,000 บาท รวมภาคฤดูร้อน
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาคปกติ (เสาร์ หรือ อาทิตย์) คิดตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียน ดังนี้
หลักสูตรการเรียนการสอนระยะเวลาในการเรียนค่าเทอมตลอดหลักสูตรหมายเหตุ
1. ภาค ปกติ จันทร์ - ศุกร์4 ปี (แบ่งเป็น 8 เทอม)240,000 บาท คิดเป็นต่อเทอม = 30,000 บาท = *27,000 บาท1.แบบเหมาจ่าย ปีละ 60,000 บาท รวมภาคฤดูร้อน 2. *ลด 10% ตลอดหลักสูตร เฉพาะนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2564
2. ภาค ปกติ (เสาร์ - อาทิตย์)1 ปีครึ่ง ขึ้นไปคิดเป็นหน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,300 บาทขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอน
หลักสูตรระยะเวลาค่าเทอมเทอมต้น​เทอมปลาย​เทอมฤดูร้อน​หมายเหตุ​
1. ผู้จบม.6 และปวช.​4 ปี​200,000​30,00030,000ไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ผู้จบปวส. และเทียบโอน​1 ปีครึ่ง- ขึ้นไป​100,00030,00030,000ไม่มีค่าใช้จ่าย** ขึ้นอยู่กับการเทียบโอนหน่วยกิต
3. ผู้จบปริญญาตรี​1 ปีครึ่ง -ขึ้นไป​100,00030,00030,000ไม่มีค่าใช้จ่าย** ขึ้นอยู่กับการเทียบโอนหน่วยกิต​

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‎รูปแบบการเรียนการสอน

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎แบบชั้นเรียน เรียนภาคปกติ วันจันทร์ – ศุกร์ , ภาคปกติ เสาร์ หรือ อาทิตย์

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‎ช่องทางการติดต่อ

Scroll to Top