สาขาวิชาบริหารธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‎ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการและนักลงทุนจำนวนมากให้ความสนใจกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุมากขึ้น โดยมีการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ ธุรกิจการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มที่ดีและเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นสถานดูแลผู้สูงอายุประจำวัน สถานบริบาล ที่อยู่อาศัยเฉพาะผู้สูงอายุ สถานส่งเสริมผู้สูงอายุ เป็นต้นอย่างไรก็ตาม ธุรกิจการบริการผู้สูงอายุจำเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมเพื่อเร่งยกระดับคุณภาพบริการ เพื่อรองรับผู้สูงอายุ รวมถึงการแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งปัจจุบันธุรกิจการบริการผู้สูงอายุเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวมาก ทั้งยังก่อให้เกิดธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ให้บริการใหม่ ๆ หลายรูปแบบ เช่น ธุรกิจส่งคนเข้าไปดูแลและบริการผู้สูงอายุที่บ้านพัก บริการรับพาไปเที่ยว บริการพาไปพบแพทย์ ซึ่งเป็นการทำหน้าที่แทนคนในครอบครัว

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มสาระวิชาภาษาและการสื่อสาร

12

1.2 กลุ่มสาระวิชาการคิดคำนวณ และวิทยาศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

6

1.3 กลุ่มสาระวิชาทักษะการพัฒนาการเป็นผู้เรียนรู้

6

1.4 กลุ่มสาระวิชาทักษะการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

6

1.5 กลุ่มสาระวิชาเลือกศึกษาเรียนรู้

เลือกเรียนตามความสนใจ
2. หมวดวิชาเฉพาะ88

2.1 วิชาแกนธุรกิจ

30

2.2 วิชาเอกบังคับ

42

2.3 วิชาเอกเลือก

9

2.4 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ

7

3.หมวดวิชาเลือกเสรี6

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ปัจจุบันตลาดผู้สูงอายุเป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต เนื่องมาจากการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ทำให้คนไทยมีอัตราการเสียชีวิตลดลง ผู้สูงอายุมีแนวโน้มว่าจะมีอายุยืนยาวขึ้นกว่าในอดีต โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าจำนวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 1.7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.9 ของประชากรทั้งประเทศในปี พ.ศ. 2513 เป็น 5.9 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.5 ในปี พ.ศ. 2543 เป็น 9 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ในปี พ.ศ. 2554 และจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย คาดว่าจะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.8 ในปี พ.ศ. 2563การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรผู้สูงอายุนี้ ถือเป็นโอกาสของธุรกิจการรักษาพยาบาลของประเทศไทย เพราะนอกจากผู้ประกอบการไทยจะสามารถขยายการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นในลักษณะการบริการรักษาพยาบาลเฉพาะทางแล้ว ยังสามารถขยายตลาดบริการรักษาสุขภาพในลักษณะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศและอาเซียนได้อีกด้วย ซึ่งที่นับวันจะเติบโตและทวีความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะในเวียดนาม อินโดนีเซีย พม่า บรูไน ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ซึ่งสัดส่วนจำนวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก

 • ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับธุรกิจการบริการผู้สูงอายุทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการหรือผู้ประสานงานในองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับธุรกิจการบริการผู้สูงอายุทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • นักวางแผนกลยุทธ์และที่ปรึกษาขององค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับธุรกิจการบริการผู้สูงอายุทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • นักวิเคราะห์และวางแผนเกี่ยวกับธุรกิจการบริการผู้สูงอายุทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • นักบริหาร นักวิชาการ นักวิจัยขององค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับธุรกิจการบริการผู้สูงอายุทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • พนักงานดูแลผู้สูงอายุทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) แบบเหมาจ่าย ปีละ 60,000 บาท รวมภาคฤดูร้อน
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) คิดตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียน ดังนี้

หลักสูตรการเรียนการสอนระยะเวลาในการเรียนค่าเทอมตลอดหลักสูตรหมายเหตุ
1. ภาค ปกติ จันทร์ - ศุกร์4 ปี (แบ่งเป็น 8 เทอม)240,000 บาท คิดเป็นต่อเทอม = 30,000 บาท = *27,000 บาท1.แบบเหมาจ่าย ปีละ 60,000 บาท รวมภาคฤดูร้อน 2. *ลด 10% ตลอดหลักสูตร เฉพาะนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2564
2. ภาค ปกติ (เสาร์ - อาทิตย์)1 ปีครึ่ง ขึ้นไปคิดเป็นหน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,300 บาทขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอน

หลักสูตรระยะเวลาค่าเทอมเทอมต้น​เทอมปลาย​เทอมฤดูร้อน​หมายเหตุ​
1. ผู้จบม.6 และปวช.​4 ปี​200,000​30,00030,000ไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ผู้จบปวส. และเทียบโอน​1 ปีครึ่ง- ขึ้นไป​100,00030,00030,000ไม่มีค่าใช้จ่าย** ขึ้นอยู่กับการเทียบโอนหน่วยกิต
3. ผู้จบปริญญาตรี​1 ปีครึ่ง -ขึ้นไป​100,00030,00030,000ไม่มีค่าใช้จ่าย** ขึ้นอยู่กับการเทียบโอนหน่วยกิต​

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎แบบชั้นเรียน เรียนภาคปกติ วันจันทร์ – ศุกร์ และวันเสาร์ – อาทิตย์

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‎จุดเด่นสาขาวิชา

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‎ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการและนักลงทุนจำนวนมากให้ความสนใจกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุมากขึ้น โดยมีการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ ธุรกิจการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มที่ดีและเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นสถานดูแลผู้สูงอายุประจำวัน สถานบริบาล ที่อยู่อาศัยเฉพาะผู้สูงอายุ สถานส่งเสริมผู้สูงอายุ เป็นต้นอย่างไรก็ตาม ธุรกิจการบริการผู้สูงอายุจำเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมเพื่อเร่งยกระดับคุณภาพบริการ เพื่อรองรับผู้สูงอายุ รวมถึงการแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งปัจจุบันธุรกิจการบริการผู้สูงอายุเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวมาก ทั้งยังก่อให้เกิดธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ให้บริการใหม่ ๆ หลายรูปแบบ เช่น ธุรกิจส่งคนเข้าไปดูแลและบริการผู้สูงอายุที่บ้านพัก บริการรับพาไปเที่ยว บริการพาไปพบแพทย์ ซึ่งเป็นการทำหน้าที่แทนคนในครอบครัว

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‎โครงสร้างรายวิชา

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มสาระวิชาภาษาและการสื่อสาร

12

1.2 กลุ่มสาระวิชาการคิดคำนวณ และวิทยาศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

6

1.3 กลุ่มสาระวิชาทักษะการพัฒนาการเป็นผู้เรียนรู้

6

1.4 กลุ่มสาระวิชาทักษะการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

6

1.5 กลุ่มสาระวิชาเลือกศึกษาเรียนรู้

เลือกเรียนตามความสนใจ
2. หมวดวิชาเฉพาะ88

2.1 วิชาแกนธุรกิจ

30

2.2 วิชาเอกบังคับ

42

2.3 วิชาเอกเลือก

9

2.4 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ

7

3.หมวดวิชาเลือกเสรี6

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‎คณาจารย์

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‎หลักสูตรเหมาะกับใคร

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ปัจจุบันตลาดผู้สูงอายุเป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต เนื่องมาจากการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ทำให้คนไทยมีอัตราการเสียชีวิตลดลง ผู้สูงอายุมีแนวโน้มว่าจะมีอายุยืนยาวขึ้นกว่าในอดีต โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าจำนวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 1.7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.9 ของประชากรทั้งประเทศในปี พ.ศ. 2513 เป็น 5.9 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.5 ในปี พ.ศ. 2543 เป็น 9 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ในปี พ.ศ. 2554 และจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย คาดว่าจะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.8 ในปี พ.ศ. 2563การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรผู้สูงอายุนี้ ถือเป็นโอกาสของธุรกิจการรักษาพยาบาลของประเทศไทย เพราะนอกจากผู้ประกอบการไทยจะสามารถขยายการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นในลักษณะการบริการรักษาพยาบาลเฉพาะทางแล้ว ยังสามารถขยายตลาดบริการรักษาสุขภาพในลักษณะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศและอาเซียนได้อีกด้วย ซึ่งที่นับวันจะเติบโตและทวีความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะในเวียดนาม อินโดนีเซีย พม่า บรูไน ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ซึ่งสัดส่วนจำนวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ แผนการศึกษา

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‎อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับธุรกิจการบริการผู้สูงอายุทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการหรือผู้ประสานงานในองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับธุรกิจการบริการผู้สูงอายุทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • นักวางแผนกลยุทธ์และที่ปรึกษาขององค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับธุรกิจการบริการผู้สูงอายุทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • นักวิเคราะห์และวางแผนเกี่ยวกับธุรกิจการบริการผู้สูงอายุทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • นักบริหาร นักวิชาการ นักวิจัยขององค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับธุรกิจการบริการผู้สูงอายุทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • พนักงานดูแลผู้สูงอายุทั้งในประเทศและต่างประเทศ

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‎ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

 • ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) แบบเหมาจ่าย ปีละ 60,000 บาท รวมภาคฤดูร้อน
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) คิดตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียน ดังนี้
หลักสูตรการเรียนการสอนระยะเวลาในการเรียนค่าเทอมตลอดหลักสูตรหมายเหตุ
1. ภาค ปกติ จันทร์ - ศุกร์4 ปี (แบ่งเป็น 8 เทอม)240,000 บาท คิดเป็นต่อเทอม = 30,000 บาท = *27,000 บาท1.แบบเหมาจ่าย ปีละ 60,000 บาท รวมภาคฤดูร้อน 2. *ลด 10% ตลอดหลักสูตร เฉพาะนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2564
2. ภาค ปกติ (เสาร์ - อาทิตย์)1 ปีครึ่ง ขึ้นไปคิดเป็นหน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,300 บาทขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอน
หลักสูตรระยะเวลาค่าเทอมเทอมต้น​เทอมปลาย​เทอมฤดูร้อน​หมายเหตุ​
1. ผู้จบม.6 และปวช.​4 ปี​200,000​30,00030,000ไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ผู้จบปวส. และเทียบโอน​1 ปีครึ่ง- ขึ้นไป​100,00030,00030,000ไม่มีค่าใช้จ่าย** ขึ้นอยู่กับการเทียบโอนหน่วยกิต
3. ผู้จบปริญญาตรี​1 ปีครึ่ง -ขึ้นไป​100,00030,00030,000ไม่มีค่าใช้จ่าย** ขึ้นอยู่กับการเทียบโอนหน่วยกิต​

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‎รูปแบบการเรียนการสอน

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎แบบชั้นเรียน เรียนภาคปกติ วันจันทร์ – ศุกร์ และวันเสาร์ – อาทิตย์

‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‎ช่องทางการติดต่อ

Scroll to Top