ประมวลภาพการฉีดวัคซีน COVID-19 ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก

 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา บุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก เข้ารับวัคซีนต่อต้าน COVID-19 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอบคุณภาพจาก : สำนักสื่อสารองค์กร

Scroll to Top