การขอผ่อนผันฯทหารประจำปี 2565 รอบที่ 1 (บัดนี้ – 11 พ.ย. 64)

สำนักกิจการนักศึกษา ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ.2544 ไม่ได้เรียน รด. หรือ เรียน รด.ยังไม่จบปี 3 และมีสถานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก

เตรียมเอกสาร/หลักฐานการผ่อนผันฯ ดังนี้

 1. สำเนาใบสำคัญ แบบ (สด.9)
 2. สำเนาหมายเรียกรับราชการทหาร (สด.35)
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาใบเปลี่ยนขื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 6. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา 1 ฉบับ (ขอรับที่ฝ่ายทะเบียน)

  หมายเหตุ เตรียมหลักฐานข้อ 1-6 อย่างละ 2 ชุด และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

  สอบถามเพิ่มเติม
  https://line.me/R/ti/g/49-GhacGyB

Scroll to Top