พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน

       วันที่ 5 มิถุนายน 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทยจีนอาเซียน มหาวิทยาลัยเกริก นำโดย ผศ.ดร.ชเนตตี พิพัฒนางกูร ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ขอบคุณภาพจาก: สำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกริก

Scroll to Top