พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน

       วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น2 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก มากล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่นักศึกษาใหม่ทุกท่าน อีกทั้ง นักศึกษายังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จาก ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ที่มากล่าวให้กำลังใจนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ทั้งนี้ในพิธีปฐมนิเทศในวันนี้ ได้มีการปฐมนิเทศแบบออนไลน์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

ขอบคุณภาพจาก: สำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกริก

Scroll to Top