การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม 3 กลุ่มวิชาเอก

       คณะบริหารธุรกิจจัดการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร “สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม” 3 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่

  1. การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์
  2. อุตสาหกรรมฮาลาล
  3. การเงินอิสลาม

โดยมี Mr. Wang Changming รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวต้อนรับและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ที่ให้เกียรติมาร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยและคณะฯ เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดใหม่ นอกจากนี้ อาจารย์สราวุธ และซัน,  ดร.สมีธ อีซอ และอาจารย์ อำพล ขำวิลัย แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานเปิดทำหลักสูตรนี้ ตั้งแต่ 

  • 8 มกราคม 2564 ตัวหลักสูตรได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดย คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานหลักสูตร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. อิมรอน มะลูลีม เป็นประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
  • 4 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณากลั่นกรองโดน คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกริก 
  • 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกริก

ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการที่เชิญเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

       1. อาจารย์อรุณ บุญชม รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร

       2. อาจารย์สมาน อาดำ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด

       3. นายบัญญัติ ยุมยวง อดีตกงสุลฝ่ายกิจการฮัจย์ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

       4. ดร.ปริญญา ประหยัดทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

       5. นายแพทย์วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

       6. คุณเจะมูฮัมมัด เจะอีแต อดีตผู้นำคณะทำงานกิจการเที่ยวบินฮัจย์ บริษัทการบินไทย ประจำสถานีเจดดาห์และมาดีนะห์ ซาอุดิอาระเบีย

       7. ดร.อาบีดีน วันขวัญ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชะรีอะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

       8. คุณกฤษฎา กิตติพรไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ขยายงานการรับประกันภัยตะกาฟุ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด

       9. อาจารย์วัชรีย์ เด็ดดวง ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอาหรับ และผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาภาษาอาหรับอัลมุนญิด

       10. ดร.วลีด อีซอ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอาหรับ

       11. อาจารย์นาวาวี อารวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านชะรีอะห์ และภาษาอาหรับ

       12. อาจารย์อัชร๊อฟ ยุมยวง ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ และการตลาดตะวันออกกลาง

       13. อาจารย์ณัจญวา บุญมาเลิศ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตคูเวต ประจำประเทศไทย

       14. คุณนัจมา แสงเกษมสานติ์ ผู้จัดการศูนย์ขยายงานการรับประกันภัยตะกาฟุล

       15. ดร.รชต ลาตีฟี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกิจกรรมพิเศษ ชมรมพัฒนาองค์กรและธุรกิจระดับสากล

       16. คุณสุภัทรา ขัตติยะอารีย์ ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ มูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม

       17. นายปรัชญาชัย และซัน ประธานกรรมการที่ปรึกษา บริษัท ริยาฮัด จำกัด

       18. นายวีระ สวัสดิ์มณี ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดท่องเที่ยว และโรงแรมฮาลาล

       19. นายฮัสซาน หมีดเส็น อดีตเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Scroll to Top