การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม 3 กลุ่มวิชาเอก

       คณะบริหารธุรกิจจัดการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร “สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม” 3 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่ การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ อุตสาหกรรมฮาลาล การเงินอิสลาม โดยมี Mr. Wang Changming รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวต้อนรับและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ที่ให้เกียรติมาร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยและคณะฯ เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดใหม่ นอกจากนี้ อาจารย์สราวุธ และซัน,  ดร.สมีธ อีซอ และอาจารย์ อำพล ขำวิลัย แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานเปิดทำหลักสูตรนี้ ตั้งแต่  8 มกราคม 2564 ตัวหลักสูตรได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดย คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานหลักสูตร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. อิมรอน มะลูลีม เป็นประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 4 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณากลั่นกรองโดน คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกริก  25 กุมภาพันธ์ 2564 …

การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม 3 กลุ่มวิชาเอก Read More »