ธุรกิจอิสลาม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

     ตามที่คณะบริหารธุรกิจ ได้สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม ซีเอส โฮเทล ปัตตานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรวมทั้งสิ้น 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิสลาม บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ร่วมกับ โรงเรียนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และพิธีเปิดตัวศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก จังหวัดยะลา

      28-29 มีนาคม 2564 – คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับองค์การ และโรงเรียนดังต่อไปนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมาคมแซะห์ไทย ศูนย์อัล-กุรอาน และภาษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมูฮำมาดีย์ ญันนะตีย์ โฮเต็ล โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ โรงเรียนอาสาสุลสินวิทยา โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา โรงเรียนอามานะศักดิ์ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา โดยมี Mr. Wang Changming รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมทั้ง  นายยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ เจ้าหน้าที่่ประจำดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดี และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง ฯ ในครั้งนี้       นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกริกยังเปิดศูนย์ประสานงาน ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก อ.เมือง …

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ร่วมกับ โรงเรียนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และพิธีเปิดตัวศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก จังหวัดยะลา Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

       คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโครงการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกริก และโครงการความร่วมมือทุนการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม 3 กลุ่มวิชาเอก

       คณะบริหารธุรกิจจัดการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร “สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม” 3 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่ การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ อุตสาหกรรมฮาลาล การเงินอิสลาม โดยมี Mr. Wang Changming รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวต้อนรับและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ที่ให้เกียรติมาร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยและคณะฯ เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดใหม่ นอกจากนี้ อาจารย์สราวุธ และซัน,  ดร.สมีธ อีซอ และอาจารย์ อำพล ขำวิลัย แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานเปิดทำหลักสูตรนี้ ตั้งแต่  8 มกราคม 2564 ตัวหลักสูตรได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดย คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานหลักสูตร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. อิมรอน มะลูลีม เป็นประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 4 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณากลั่นกรองโดน คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกริก  25 กุมภาพันธ์ 2564 …

การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม 3 กลุ่มวิชาเอก Read More »

Scroll to Top