วิชาการ

การเรียนการสอนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 641

นักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ให้ใช้ แนวทางปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้อนุโลมให้เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้ตามดุลพินิจอาจารย์ผู้สอนและความเหมาะสม นักศึกษาใหม่ รหัส 641 ให้จัดการเรียนการสอน และการสอบภายในมหาวิทยาลัย ตามปกติ

Scroll to Top