ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID-19 ระลอกใหม่

       เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19 ระลอกใหม่นี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงประกาศให้ทุกสาขาวิชาดำเนินการสอนแบบออนไลน์เท่านั้น และบุคลากรมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย(work from home)  ตั้งแต่วันที่ 19-30 เมษายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเกริกยังคงมีบุคลากรบางหน่วยงานเข้ามาปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในแก่นักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือ และดูแลเรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Scroll to Top