ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

     ตามที่คณะบริหารธุรกิจ ได้สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม ซีเอส โฮเทล ปัตตานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรวมทั้งสิ้น 3 สาขาวิชา ได้แก่

  1. สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
  2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
  3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิสลาม
บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา ดังรายชื่อต่อไปนี้
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Scroll to Top