ประกาศ/ข่าว

News

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน

       วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชาการจัดการการบิน

อ่านต่อ »
News

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน

       วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย

อ่านต่อ »
News

คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ปี 2564 (ระยะที่ 1) ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา  

อ่านต่อ »
Announcement

ระเบียบ การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ตั้งแต่รหัส 641 เป็นต้นไป

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปีตั้งแต่รหัส 641 เป็นต้นไป ทุกชั้นปี ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกริกไม่น้อยกว่า 20

อ่านต่อ »
Announcement

การเรียนการสอนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 641

นักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ให้ใช้ แนวทางปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้อนุโลมให้เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้ตามดุลพินิจอาจารย์ผู้สอนและความเหมาะสม นักศึกษาใหม่ รหัส 641 ให้จัดการเรียนการสอน

อ่านต่อ »
News

การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม 3 กลุ่มวิชาเอก

       คณะบริหารธุรกิจจัดการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร “สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม” 3 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่ การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์

อ่านต่อ »
Announcement

ตารางสอน/ตารางสอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจ ไทย-จีน อาเซียน (ระบบการศึกษาทางไกล) คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 3

อ่านต่อ »
Scroll to Top