ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) และให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่28)

  • ประกาศปิดมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่ง หรือประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
  • ให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานที่บ้าน Work From Home อย่างเหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 
  • หากบุคลากรมีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจงานที่สำคัญอันกระทบต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสมตามความจำเป็นเท่านั้น
  • ให้บุคลากรเปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อสามารถติดต่อสื่อสารหากเกิดกรณีฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
  • ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online
Scroll to Top