ระเบียบ การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ตั้งแต่รหัส 641 เป็นต้นไป

  • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปีตั้งแต่รหัส 641 เป็นต้นไป ทุกชั้นปี ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกริกไม่น้อยกว่า 20 กิจกรรม ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ตั้งแต่รหัส 641 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม
  • กรณีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามระเบียบ ให้ทำกิจกรรมซ่อมเสริม โดยชี้แจงเหตุผลต่อ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
  • การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทุกครั้งให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษามาบันทึก หรือลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน หรือวิธีใดก็ตามที่สำนักกิจการนักศึกษากำหนด
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Scroll to Top