การเรียนการสอนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 641

  • นักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ให้ใช้ แนวทางปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้อนุโลมให้เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้ตามดุลพินิจอาจารย์ผู้สอนและความเหมาะสม
  • นักศึกษาใหม่ รหัส 641 ให้จัดการเรียนการสอน และการสอบภายในมหาวิทยาลัย ตามปกติ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Scroll to Top