October 2564

การขอผ่อนผันฯทหารประจำปี 2565 รอบที่ 1 (บัดนี้ – 11 พ.ย. 64)

สำนักกิจการนักศึกษา ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ.2544 ไม่ได้เรียน รด. หรือ เรียน รด.ยังไม่จบปี 3 และมีสถานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก เตรียมเอกสาร/หลักฐานการผ่อนผันฯ ดังนี้ สำเนาใบสำคัญ แบบ (สด.9) สำเนาหมายเรียกรับราชการทหาร (สด.35) สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนขื่อ-สกุล (ถ้ามี) หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา 1 ฉบับ (ขอรับที่ฝ่ายทะเบียน)หมายเหตุ เตรียมหลักฐานข้อ 1-6 อย่างละ 2 ชุด และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ สอบถามเพิ่มเติม https://line.me/R/ti/g/49-GhacGyB

สำนักกิจการนักศึกษาร่วมกับคณะฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน 1/64

Topic: โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน ครั้งที่ 4/4 ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานในปัจจุบัน มาเสริมทักษะที่จำเป็นในการสมัครงาน หางาน หลักสูตร อิริยาบถและมารยาททางสังคม โดย อาจารย์ชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงศ์ หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกริก ที่จะมาเล่าประสบการณ์ตรงกับในด้านบุคลิกภาพภายนอก ท่วงท่า การเดิน ยืน นั่ง เพื่อให้บุคลิกภาพดูดีทุกมุมมองก่อนสมัครงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. On Zoom Meeting Time: Oct 28, 2021 08:30 AM Bangkok Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/96998878627 Meeting ID: 969 9887 8627 Passcode: 801431

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนา หลักสูตรบริหารธุรกิจอิสลามในระดับมหาบัณฑิต สำนักข่าว@ชายแดนใต้ รายงาน

ก้าวใหม่ ม.เกริก ร่วมกับ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนา”หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม” ให้ก้าวทันโลก อ่านต่อที่ @ชายแดนใต้

คณะบริหารธุรกิจ เข้าหารือกับสำนักจุฬาราชมนตรี เกี่ยวกับแนวทางการจัดสอบคัดเลือกทุนการศึกษาจุฬาราชมนตรี

6 ตุลาคม 2564 ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ดร.สมีธ อีซอ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม เข้าหารือกับสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่องแนวทางการจัดสอบคัดเลือกทุนการศึกษาจุฬาราชมนตรี จำนวน 250 ทุน แบ่งเป็น 3 ประเภท ทุน 100 % จำนวน 5 ทุน ทุน ส่วนละ 50% จำนวน 45 ทุน ทุนส่วนลด 20 % จำนวน 200 ทุน โดย ฯพณฯ อาจารย์อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี อาจารย์สุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี นายสมชาย …

คณะบริหารธุรกิจ เข้าหารือกับสำนักจุฬาราชมนตรี เกี่ยวกับแนวทางการจัดสอบคัดเลือกทุนการศึกษาจุฬาราชมนตรี Read More »

ตารางสอน ตารางสอบ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ตารางรายวิชา หลักสูตรไทย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ที่เปิดโดย คณะบริหารธุรกิจ ตารางรายวิชา หลักสูตรไทย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ที่เปิดรวมคณะอื่นด้วย Download ” ตารางรายวิชา หลักสูตรไทย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ที่เปิดรวมคณะอื่นด้วย​ ”

ตารางสอน/สอบ ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ (วันเสาร์ – วันอาทิตย์) (แก้ไข) ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 38

Scroll to Top