July 2564

ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) และให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่28)

ประกาศปิดมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่ง หรือประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานที่บ้าน Work From Home อย่างเหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน  หากบุคลากรมีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจงานที่สำคัญอันกระทบต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสมตามความจำเป็นเท่านั้น ให้บุคลากรเปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อสามารถติดต่อสื่อสารหากเกิดกรณีฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online

ประกาศ ยกเว้นค่าปรับกรณีชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

       เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19 ที่รุนแรงขึ้น มหาวิทยาลัยจึง ยกเว้นค่าปรับกรณีชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกริกนำนักศึกษาไทยและอาหรับ รับวัคซีนAstraZeneca (รอบเก็บตก)

      7 กรกฎาคม 2564 อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม เป็นตัวแทนนำนักศึกษาไทยและอาหรับ เข้ารับการฉีดวัคซีน Oxford-AstraZeneca เพื่อป้องกัน COVID-19 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก และบุคลากทางการแพทย์ ทุกท่านที่ช่วยอำนวยความสะดวก ในการจัดสรรวัคซีนให้กับนักศึกษา 

สาขาการจัด​การ​นวัตกรรม​ธุรกิจ​และ​เทคโนโลยี​สมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่นิเทศ​ก์นักศึกษา​ที่ฝึกปฏิบัติงาน​ในร้าน​7-Eleven

     5 กรกฎาคม ​2564​ สาขาการจัด​การ​นวัตกรรม​ธุรกิจ​และ​เทคโนโลยี​สมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ นำโดยอาจารย์​ศิรินท​ิพย์​ กุล​จิตร​ตรี​ และ​ อาจารย์​ดร.สุวิมล​ มธุรส​ หัวหน้าและอาจารย์​ประจำสาขาฯ​ ได้ลงพื้นที่นิเทศ​ก์นักศึกษา​ที่ฝึกปฏิบัติงาน​ในร้าน​เซเว่นอีเลฟเว่น​ (รอบ 1 สัปดาห์) ได้พูดคุย​กับนักศึกษา​พร้อมทั้งหาแนวทาง​แก้ไข​เรื่องการเดินทาง​และเรื่องอื่นๆส่วนใหญ่​นักศึกษา​ยังไม่พบเจอปัญหา​ในการปฏิบัติ​งาน​

Scroll to Top