สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลามขอแสดงความยินดี กับ ดร.ปริญญา ประหยัดทรัพย์