Day: May 6, 2564

ตารางสอน/สอบ ป.ตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (วันอาทิตย์) คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 14

ประกาศขยายเวลาปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

       เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19 ระลอกใหม่นี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว  จนถึง 14 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

Scroll to Top