April 2564

ประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

       เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19 ระลอกใหม่นี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว  ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2564 ถึง 9 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID-19 ระลอกใหม่

       เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19 ระลอกใหม่นี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงประกาศให้ทุกสาขาวิชาดำเนินการสอนแบบออนไลน์เท่านั้น และบุคลากรมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย(work from home)  ตั้งแต่วันที่ 19-30 เมษายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเกริกยังคงมีบุคลากรบางหน่วยงานเข้ามาปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในแก่นักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือ และดูแลเรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย

ประกาศวันหยุดทำการต่อเนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

       เนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเกริก จึงประกาศให้วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นวันหยุดทำการ เป็นกรณีพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

     ตามที่คณะบริหารธุรกิจ ได้สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม ซีเอส โฮเทล ปัตตานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรวมทั้งสิ้น 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิสลาม บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุนการศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา ดังรายชื่อต่อไปนี้

Scroll to Top