Month: March 2564

คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนาในหัวข้อ “การบริหารโลจิสติกส์ และสมรรถนะของนักโลจิสติกส์ เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ (Logistics Management 4.0)”

Previous Next        วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก จัดเสวนาให้กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ในหัวข้อ กลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพด้าน “โลจิสติกส์” การเพิ่มขีดความสามารถและลดต้นทุนการแข่งขันในการให้บริการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีโลจิสติกส์ แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะนักโลจิสติกส์ไทย มีผู้ให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก การสัมมนาครั้งนี้นำทีมอำนวยความสะดวกโดย อาจารย์สุขใจ ตันวีนุกุล, ดร.พงศ์ธวัช จันทบูลย์, ดร.ทศพร พีสะระ, ดร ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว และ อาจารย์ชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงศ์ 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ โรงเรียนรักษ์ภาษาจีน, สถาบันศาสนาอันวาริสซุนนะห์, โรงเรียนอีสเทอร์นบริบาล และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ

Previous Next        วันพุธที่ 21 มีนาคม 2564 – คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ โรงเรียนรักษ์ภาษาจีน, สถาบันศาสนาอันวาริสซุนนะห์, โรงเรียนอีสเทอร์นบริบาล และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ โดยมี Mr. Wang Changming รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมทั้ง ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดี และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง ฯ ในครั้งนี้ ขอบคุณภาพจาก: สำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกริก

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน

       วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชาการจัดการการบิน ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จาก ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ที่มากล่าวให้กำลังใจนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ทั้งนี้ในพิธีปฐมนิเทศในวันนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน

       วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น2 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก มากล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่นักศึกษาใหม่ทุกท่าน อีกทั้ง นักศึกษายังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จาก ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ที่มากล่าวให้กำลังใจนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ทั้งนี้ในพิธีปฐมนิเทศในวันนี้ ได้มีการปฐมนิเทศแบบออนไลน์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ขอบคุณภาพจาก: สำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกริก

คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ปี 2564 (ระยะที่ 1) ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา           คณะบริหารธุรกิจ และ สำนักงานบริหารการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกริก และ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต เข้าร่วมเป็นเกียรติ พร้อมเดินชมนิทรรศการ และรับมอบของระลึก ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 74 คน เข้ารับมอบวุฒิบัตร ในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ปี 2564 (ระยะที่ 1)  ดร. พัชราวดี ตรีชัย คณบดีมหาวิทยาลัยเกริก, Dr. Luo Yong  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการศึกษาออนไลน์  พร้อมทั้งคณาจารย๋คณะบริหารธุรกิจได้แก่ ดร.ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ,  อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจอิสลาม, อาจารย์อำพล ขำวิลัย ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการการบิน, ดร.ทศพร พีสะระ หัวหน้าสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ อาจารย์สุขใจ ตันวีนุกูล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดนวัตกรรม …

คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ปี 2564 (ระยะที่ 1) ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา Read More »

ระเบียบ การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ตั้งแต่รหัส 641 เป็นต้นไป

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปีตั้งแต่รหัส 641 เป็นต้นไป ทุกชั้นปี ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกริกไม่น้อยกว่า 20 กิจกรรม ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ตั้งแต่รหัส 641 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม กรณีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามระเบียบ ให้ทำกิจกรรมซ่อมเสริม โดยชี้แจงเหตุผลต่อ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทุกครั้งให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษามาบันทึก หรือลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน หรือวิธีใดก็ตามที่สำนักกิจการนักศึกษากำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

การเรียนการสอนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 641

นักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ให้ใช้ แนวทางปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้อนุโลมให้เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้ตามดุลพินิจอาจารย์ผู้สอนและความเหมาะสม นักศึกษาใหม่ รหัส 641 ให้จัดการเรียนการสอน และการสอบภายในมหาวิทยาลัย ตามปกติ

การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม 3 กลุ่มวิชาเอก

       คณะบริหารธุรกิจจัดการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร “สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม” 3 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่ การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ อุตสาหกรรมฮาลาล การเงินอิสลาม โดยมี Mr. Wang Changming รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวต้อนรับและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ที่ให้เกียรติมาร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยและคณะฯ เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดใหม่ นอกจากนี้ อาจารย์สราวุธ และซัน,  ดร.สมีธ อีซอ และอาจารย์ อำพล ขำวิลัย แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานเปิดทำหลักสูตรนี้ ตั้งแต่  8 มกราคม 2564 ตัวหลักสูตรได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดย คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานหลักสูตร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. อิมรอน มะลูลีม เป็นประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 4 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณากลั่นกรองโดน คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกริก  25 กุมภาพันธ์ 2564 …

การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม 3 กลุ่มวิชาเอก Read More »

Scroll to Top