รายชื่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2553

Written by Super User on . Posted in ดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

 

 ลำดับที่  รหัสนักศึกษา  ชื่อ-นามสกุล  ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์
 1  5203-1007  นายณฐกร  หิรัญรัตน์  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา
2  5203-1018  น.ส.สิริยากร  โสมทรัพย์  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพอของ
 3  5203-1103  นายธนากร  บุญชูช่วย  คุณลักษณะบุคลากรที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานกับโลจิสติกส์ ตามทัศนะของผู้บริหารในกิจการขนส่งทางถนน จังหวัดสมุทรปราการ
 4  5103-1001  นายณัฐนัย  วันแอเลาะ  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการน้ำมันของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี
 5  5103-1002  นายณัฐนนท์ วันแอเลาะ  กลยุทธ์การตลาดตามการรับรู้ของผู้ปกครองในการตัดสินใจเข้าศึกษาโรงเรียนรอบิตีบริหารธุรกิจ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

 

 
หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่สนใจบทความสามารถสืบค้น ได้ที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก