รายชื่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2554

Written by Super User on . Posted in ดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

 

 ลำดับที่  รหัสนักศึกษา  ชื่อ-นามสกุล  ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์
 1  5203-2002  นางสาวสุดารัตน์  พูลผล      “ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการทรูช้อป  ฟิวเจอร์พาร์ค  รังสิต”
 2  5203-2004  นางสาวไข่มุก  ศิริรักษ์    “ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ปรึกษาการจัดงานแต่งงานในเขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร”
 3  5203-2005  นางสาวกันยา  ฉัตรศักดาเดช      “ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ศึกษากรณี บริษัท ส.ศิริแสง จำกัด”
 4  5203-2006  นางสาวนทษร  สุขสารอมรกุล   “ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์”
 5  5203-2007  นางสาวสรชา  สุขศรีนวล     “ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร”
 6  5203-2010  นางสาวมาลินี  รสดี  การใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเมนท์ของประชาชนในอำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี
 7  5003-1011  นางสาวสุวรรณา  เพชรคงทอง  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อรองเท้ากีฬาของผู้ออกกำลังกายในเขตบางกะปิ
 8  5003-3102  นางปิยะจิรัฎฐ์  เกิดโปร่ง  ทัศนคติของพนักงานในการปฏิบัติงานของบริษัท ควอนเธียม โซลูชั่น (ประเทศไทย)
 9  5203-3003  สิบโทหญิงนุสรา มาสวัสดิ์  ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก จำกัด
 10  4903-1011  นายสุภัช   ศรีนาวิน  การใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัสินใจซื้อแพ็คเกจทัวร์ภายในประเทศของบริษัท รุ้งทองทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 11  4903-1110  เรือเอกธนพล  เมืองแมน  ความพึงพอใจในการใช้บริการรถขนส่งทหารเรือของข้าราชการกองเรือทุ่นระเบิด
 12  5003-1001  น.ส.โซเฟีย  นราพงศ์ศาสน์  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการสายการบินต้นทุนต่ำ

 

 
หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่สนใจบทความสามารถสืบค้น ได้ที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก