รายชื่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2555

Written by Super User on . Posted in ดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

 

 ลำดับที่  รหัสนักศึกษา  ชื่อ-นามสกุล  ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์
 1  5203-1015  นางภัทร์ธมนต์ พิวัฒน์ปัญญากร  การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการลงทุนเต๊นท์รถมือสองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 2  5203-2003  นางรัชฎาวดี วัฒนชาติกนันท์  การใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
 3  5203-3001  น.ส.นันธิญา  ทองบุญส่ง  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถอีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 4  5303-1005  น.ส.พรรณวิภา พ่วงจีน  การใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่เทคโนโลยี 3G ของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 5  5303-1006  น.ส.ณัฐกฤตา อรรถมานะ  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
 6  5303-1008  นายเสกสรรค์ อัครวนาธร  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาเม็ดคุมกำเนิด
 7  5303-1009  นางณัฐฐา สุขภักตร์  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาของผู้บริโภคในเขตบางนากรุงเทพมหานคร
 8  5303-1012  นางณัฐฐา สุขภักตร์  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฮบริดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
 9  5303-1014  นายสมคิด พันธ์โชติ  ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อสถานีรถไฟหัวลำโพง
 10  5303-2002  นางวิภาวี เจนจาคะ  ความคิดเห็นต่อสถานบริบาลผู้สูงอายุของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร
 11  5303-2003  นางน้ำผึ้ง  ควรชม  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเอื้ออาทรกรณีศึกษา : โครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ)
 12  5303-2004  นายสุชาติ  ลีละยุทธโยธิน  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการป้องกัน/กำจัดแมลงของบริษัท เทมโป-ไทย จำกัด
 13  5303-2005  นางจันทรา  ลีละยุทธโยธิน  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกำจัดแมลงของบริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
 14  5303-2008  น.ส.ยุพดี วัฒนปรีชากุล  ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ
 15  5303-2009  น.ส.ตรีนุช  แววแสง  การใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของประชาชนวัยทำงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
 16  5303-2010  น.ส.นพวรรณ  สุทธิสว่าง  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการโรงพยาบาลชลลดา จังหวัดนนทบุรี
 17  5303-2011  น.ส.สุดาพร ธรรมวิริยานนท์  พฤติกรรมและการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้า ณ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 18  5203-1101  น.ส.สุนันทา ทองนาค  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางหลวงสายกาญจนาภิเษกช่วงถนนวงแหวนกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก บางปะอิน-บางพลี
 19  5203-3013  น.ส.สุจีน  วรรณสินธ์  ทัศนคติของผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ให้บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีต่อระบบการขนส่งแบบมิลค์รันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ลำดับที่สาม
 20  5303-1101  นายภิสรร  จันชูมี  ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อภาพลักษณ์ของศูนย์บริการบริษัท เอเซอร์คอมพิวเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
 21  5303-2101  น.ส.วิยะดา  ยะประสิทธิ์  ปัญหาของผู้ใช้บริการบัตรระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ
 22  5303-2102  น.ส.ธาริณี  สิทธิวงศ์  คุณลักษณะเคาน์เตอร์บริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่พึงประสงค์
 23  5303-2103  น.ส.อรภัสร์  กุลทนันท์  ทัศนะของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 24  5303-2104  นายถาวร  เกตุคำ  ปัญหาการจัดการวัตถุดิบของพนักงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าตรงเป็นกระแสสลับ บริษัท ไทยตาบูชิ อิเลคตริค จำกัด
 25  5303-3006  น.ส.กรชนก  เอี่ยมสุเมธ  การใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซุปไก่สกัด
 26  5303-3010  น.ส.บุปผา  ดวงคำแสน  ความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติมหาวิทยาลัยเกริกที่มีต่อร้านขายอาหารภายในมหาวิทยาลัย
 27  5303-3011  นายไพโรจน์ ญัตติอัครวงศ์   ความพึงพอใจของพนักงานต่อสวัสดิการของบริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)
 28  5303-1102  นายพัฒนเทพ  สัจจานานนท์  การมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาการทำงานของพนักงานคลังสินค้า เอช แอนด์ เอ็มบริษัท ดี เอช แอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
 29  5303-2006  นายพีร์นิธิ  โชคธนพัธนันท์  พฤติกรรมผู้บริโภคเครื่องดื่มชาเขียวในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
 30  5303-3002  น.ส.สุดารัตน์  ศรีดี  พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของมหาศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกริก
  31   5203-2101  นางปวิตรา  ธรรมสุจริต  พฤติกรรมของผู้ใช้บริการรถ ขสมก. อู่บางเขนไหว้พระ 9 วัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 32  5303-2105  นายธน  ธรรมสุคติ  พฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด โดยใช้บริการส่งตรงถึงบ้าน
 33  5203-3101  น.ส.ลีลารัตน์  ช่วยเมือง  ทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสบริเวณส่วนต่อขยายสถานีอ่อนนุช-แบริ่ง
 34  5203-3102  น.ส.อัญยารัชต์ ปกรณ์ลักษณ์  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ สุวรรณภูมิ
 35  5303-3103  นายรัชต์  คูสมบัติ  วิธีประหยัดน้ำมันของผู้ขับรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร
 36  5403-1001  ร.อ.ธเนศ    เผือกพูลผล  ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของสถานีน้ำมันเชลล์กรณีศึกษา บริษัท พูลทรัพย์ปิโตรเลียม จำกัด สำนักงานใหญ่ อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
 37  5403-1007  น.ส.พรทิพย์   นาเมือง  ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ:สายใต้
 38  5403-1008  นางเคญา จิตรรังสิมันต์  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ
 39  5303-3102  น.ส.จันทรัตน์   ภูกษิดิศ  ปัญหาของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส บริเวณส่วนต่อขยายสถานีอ่อนนุช-แบริ่ง

 

 
หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่สนใจบทความสามารถสืบค้น ได้ที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก