สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

Ph.D. (Leadership Management) Pacific Western University, U.S.A

Ph.D. (Social Science) Magudh University India

 
อาจารย์สอนชัย สิราริยกุล

น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นบ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

น.ม.(กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

LL.M.(International Maritime Law) University of Malta

 
ดร.ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา

Ph.D.(Organization Development) CDU.

พศ.ม.(การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศบ.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
อาจารย์นงลักษณ์ นิมิตรภูวดล

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

บธ.ม. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

 
อาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์

M.S. (การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา

ศ.บ.(วิเคราะห์เชิงปริมาณ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง