สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
อาจารย์รัตน์ชัยนันท์ ธรรมสุจริต

วท.ม.(การจัดการสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 
อาจารย์สุรัสวดี สัมปัชชลิต

วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยี) Murray State U., U.S.A

 
อาจารย์อภิชาต พิบูลวัฒนวงศ์

วท.ม.(การจัดการสารสนเทศ)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ